Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radomski

im. prof. Włodzimierza Krukowskiego

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Istnieje od 1919 roku, jest dobrowolnym zrzeszeniem inżynierów i techników elektryków jako pozarządowa organizacja twórcza o charakterze naukowo – technicznym, rozwija naukę i technikę, popularyzując wiedzę, kulturę techniczną i ekologiczną oraz etykę zawodową, podnosi kwalifikacje zawodowe członków.
Egzaminy i szkolenia grupy 1
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Egzaminy i szkolenia grupy 2
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzania energetyczne.
Egzaminy i szkolenia grupy 3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych przy Radomskim Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich prowadzi szkolenia obejmujące całe spektrum zagadnień związanych z systemami fotowoltaicznymi . Ramowy program szkolenia jest zsynchronizowany z aktualnymi wymaganiami dyrektywy 2009/28/WE oraz aktualnych polskich ram prawnych wynikających z unormowań obowiązujących w sektorze energetycznym oraz dopasowany do standardów kompetencji zawodowych montera instalacji odnawialnych źródeł energii.

100 - lecie SEP

logo 100 lecie sep

Członek wspierający

LOGO ENEA BIAŁE

Kursy i szkolenia

centrum

Podsumowanie Roku prof. Włodzimierza Krukowskiego w SEP – mocne radomskie akcenty.

Oddział Radomski SEP im. prof. Włodzimierza Krukowskiego przy współpracy ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich, Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, Polską Sekcją IEEE oraz Prezydentem Miasta Radomia zorganizował w dniu 8 listopada 2017 roku III Międzynarodową Konferencję poświęconą profesorowi Włodzimierzowi Krukowskiemu (1887 – 1941) i Jego pracom naukowym.

Patronami honorowymi i naukowymi tych wydarzeń byli: PTETiS, PAN, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Starosta Radomski, Ambasada Niemiecka, SKHPW, Narodowe Archiwum Cyfrowe.W pierwszej części spotkania została przedstawiona sylwetka prof. Wł. Krukowskiego - jego życiorys, praca naukowa, uczniowie i współpracownicy, kontynuatorzy Jego prac oraz liczniki Krukowskiego. Prelegentami byli m.in. profesorowie Politechniki Lwowskiej. Sesję poświęconą prof. Wł. Krukowskiemu prowadził i podsumował prof. Jerzy Hickiewicz. Oddział Radomski SEP zapoznał zebranych z historią i wnioskami z poprzednich konferencji poświęconych Profesorowi. Należy nadmienić, że przysłowiową kropką nad i będzie wydanie na początku 2018 roku monografii poświęconej profesorowi Włodzimierzowi Krukowskiemu.

W drugiej części spotkania odbyły się Międzynarodowa Konferencja i Wystawa „Początki elektryfikacji polskich miast – Elektrownia Miejska w Radomiu 1901 – 1956”.

Wstępem do drugiej części spotkania były referaty nt. początków elektryfikacji Polski (na przykładach Częstochowy i Warszawy). Referat nt początków elektryfikacji miast w Królestwie Polskim wygłosił autor wydanej książki „Elektrownia Miejska w Radomiu 1901-1956” kol. Tomasz Staniszewski. Oddział Radomski ufundował również tablicę pamiątkową poświęconą pierwszym dyrektorom Elektrowni Miejskiej w Radomiu, dyr. Witoldowi Idźkowskiemu, dyr. Franciszkowi Bilekowi, dyr. Aleksandrowi Chądzyńskiemu, która została wmurowana na ścianie zewnętrznej Elektrowni i uroczyście odsłonięta w gronie ich krewnych zaproszonych na tą podniosłą uroczystość.

Ostatnim mocnym akordem konferencji było otwarcie i zwiedzanie wystawy poświęconej historii Elektrowni Miejskiej w Radomiu (w budynku której się znajdowaliśmy) oraz profesorowi Włodzimierzowi Krukowskiemu.

Wszystkie wygłoszone referaty zostały tradycyjnie zawarte w wydanym Biuletynie informacyjnym Oddziału Radomskiego SEP im. Prof. Wł. Krukowskiego.

Obszerne relacje z tych wydarzeń wkrótce w „Spektrum” i Wiadomościach elektrotechnicznych”.

Tekst: Joanna Perkuszewska v-ce prezes Oddziału Radomskiego

Zdjęcia: Jarosław Rybski, Bogusław Strzelec

 

Szukaj na stronie