Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radomski

im. prof. Włodzimierza Krukowskiego

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Istnieje od 1919 roku, jest dobrowolnym zrzeszeniem inżynierów i techników elektryków jako pozarządowa organizacja twórcza o charakterze naukowo – technicznym, rozwija naukę i technikę, popularyzując wiedzę, kulturę techniczną i ekologiczną oraz etykę zawodową, podnosi kwalifikacje zawodowe członków.
Egzaminy i szkolenia grupy 1
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Egzaminy i szkolenia grupy 2
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzania energetyczne.
Egzaminy i szkolenia grupy 3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych przy Radomskim Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich prowadzi szkolenia obejmujące całe spektrum zagadnień związanych z systemami fotowoltaicznymi . Ramowy program szkolenia jest zsynchronizowany z aktualnymi wymaganiami dyrektywy 2009/28/WE oraz aktualnych polskich ram prawnych wynikających z unormowań obowiązujących w sektorze energetycznym oraz dopasowany do standardów kompetencji zawodowych montera instalacji odnawialnych źródeł energii.

Członek wspierający

LOGO ENEA BIAŁE

Kursy i szkolenia

centrum

 

Logo100

 

Rok 2021 rokiem Jubileuszu 100 -lecia

Oddziału Radomskiego

Stowarzyszenia Elektryków Polskich 

  

Chcesz zostać członkiem SEP - złóż deklarację -  Pobierz
 

Składki członkowskie:
Składka członkowska normalna wynosi  -    13 zł miesięcznie
Składka członkowska ulgowa wynosi     -  6,50 zł miesięcznie

1. Z obowiązku opłacania składek zwolnieni są:

  • członkowie honorowi SEP,
  • zasłużeni seniorzy SEP .

2. Okresowo Zarządy Oddziałów na wniosek zainteresowanych lub ich macierzystych kół zwalniają z opłacania składek członków SEP:

   1) bezrobotnych,

   2) przebywających na świadczeniach przedemerytalnych,

   3) w innych uzasadnionych przypadkach.

3. Składki ulgowe opłacają członkowie SEP:

   1) emeryci i renciści,

   2) studenci i uczniowie,

   3) przebywający na urlopach wychowawczych,

   4) dla których SEP jest drugim stowarzyszeniem naukowo-technicznym,

   5) znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, w odniesieniu do których zarząd macierzystego oddziału SEP podjął decyzję w sprawie zastosowania składki ulgowej.


Opłatę za składki należy przekazywać na konto:
96 2490 0005 0000 4530 9622 1675
Alior Bank

Odbiorca:
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Radomski
26-600 Radom
ul. W. Krukowskiego 1

W temacie przelewu należy podać: nazwisko, koło i okres jakiego dotyczy wpłata.