Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radomski

im. prof. Włodzimierza Krukowskiego

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Istnieje od 1919 roku, jest dobrowolnym zrzeszeniem inżynierów i techników elektryków jako pozarządowa organizacja twórcza o charakterze naukowo – technicznym, rozwija naukę i technikę, popularyzując wiedzę, kulturę techniczną i ekologiczną oraz etykę zawodową, podnosi kwalifikacje zawodowe członków.
Egzaminy i szkolenia grupy 1
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Egzaminy i szkolenia grupy 2
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzania energetyczne.
Egzaminy i szkolenia grupy 3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych przy Radomskim Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich prowadzi szkolenia obejmujące całe spektrum zagadnień związanych z systemami fotowoltaicznymi . Ramowy program szkolenia jest zsynchronizowany z aktualnymi wymaganiami dyrektywy 2009/28/WE oraz aktualnych polskich ram prawnych wynikających z unormowań obowiązujących w sektorze energetycznym oraz dopasowany do standardów kompetencji zawodowych montera instalacji odnawialnych źródeł energii.

95 lat Oddziału Radomskiego SEP

95 lat

1921-2016

Członek wspierający

enea

Kursy i szkolenia

centrum

Zgodnie z decyzją przywódców państw podjętą w listopadzie 2005 r. w Tunisie podczas Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego i postanowieniami konferencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) w 2006 r. (Antalaya, Turcja) postanowiono obchodzić dzień 17 maja na całym świecie jako

Światowy Dzień Telekomunikacji
i Społeczeństwa Informacyjnego

Data 17 maja upamiętnia utworzenie w dniu 17 maja 1865 r. obecnego Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU), wyspecjalizowanej organizacji Narodów Zjednoczonych, który w tym roku obchodzi 150-lecie istnienia:

W Polsce, coroczne obchody tego dnia (początkowo pod nazwą Światowy Dzień Telekomunikacji) są organizowane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP), które prawie 20 lat temu usankcjonowało tą tradycję, podpisując stosowne porozumienie z Ministrem Łączności. Od 2006 r., równolegle z obchodami, kontynuowanymi w nowej formule przez SEP, również Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) organizuje obchody tego Dnia pod nazwą Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego - ŚDSI. Obie nazwy – ŚDTiSI i ŚDSI są równorzędne i mogą być stosowane zamiennie.

Organizowane w Polsce co roku uroczyste obchody poświęcone są szeroko rozumianej tematyce telekomunikacji, jej wpływu na rozwój i życie codzienne społeczeństw na całym świecie, mają ugruntowaną pozycję jednego z najważniejszych i najbardziej prestiżowych wydarzeń z dziedziny telekomunikacji i teleinformatyki w naszym kraju.Zaproponowane przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (International Telecommunication Union) hasło obchodów ŚDSI w 2016 roku brzmi:

„Przedsiębiorczość w ICT na rzecz zmian społecznych”.

Hasło to realizowane będzie poprzez eksponowanie innowacyjnych obszarów rozwoju ICT mających szczególne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Jak w latach poprzednich, kontynuujemy formułę międzynarodowego charakteru obchodów staraniami o kontynuowanie patronatów ITU, Polskiego Komitetu ds. UNESCO oraz udziału Fundacji ECDL i CEPIS.

Od kilku lat SEP i PTI współpracują przy organizowaniu Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. Za koordynację wydarzeń i organizację obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce w 2016 r. odpowiada Komitet Organizacyjno-Programowy, w którego skład wchodzą przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Szukaj na stronie

Kalendarz wydarzeń

Sponsorzy obchodów 95 lecia Oddziału Radomskiego SEP

mikronika

jm tronik

el bo

logo se green

  cellpack

Enertel