Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radomski

im. prof. Włodzimierza Krukowskiego

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Istnieje od 1919 roku, jest dobrowolnym zrzeszeniem inżynierów i techników elektryków jako pozarządowa organizacja twórcza o charakterze naukowo – technicznym, rozwija naukę i technikę, popularyzując wiedzę, kulturę techniczną i ekologiczną oraz etykę zawodową, podnosi kwalifikacje zawodowe członków.
Egzaminy i szkolenia grupy 1
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Egzaminy i szkolenia grupy 2
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzania energetyczne.
Egzaminy i szkolenia grupy 3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych przy Radomskim Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich prowadzi szkolenia obejmujące całe spektrum zagadnień związanych z systemami fotowoltaicznymi . Ramowy program szkolenia jest zsynchronizowany z aktualnymi wymaganiami dyrektywy 2009/28/WE oraz aktualnych polskich ram prawnych wynikających z unormowań obowiązujących w sektorze energetycznym oraz dopasowany do standardów kompetencji zawodowych montera instalacji odnawialnych źródeł energii.

Członek wspierający

LOGO ENEA BIAŁE

Kursy i szkolenia

centrum

 

Logo100

W dniu 12 stycznia 2016 r. odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne OR SEP.

Miało ono miejsce w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu, przy ul. Kopernika 1. Na spotkanie przybyli m.in. delegat do Sejmiku Województwa Mazowieckiego – dr Jan Rejczak, Rektor UTH – prof. Zbigniew Łukasik, Dziekan Wydziału Transportu i Elektrotechniki – prof. Elżbieta Szychta, grono pracowników naukowych UTH, Prezes RR FSNT NOT – mgr inż. Waldemar Fabirkiewicz, Rektor WSD – Ks. Prałat dr Jarosław Wojtkun, Ks. Kanonik Janusz Smerda. Przybyłych gości przywitał Prezes Oddziału Kol. Wiesław Michalski. Następnie wygłosił okolicznościowe przemówienie. Kolejnym punktem spotkania było wręczenie zaległych odznaczeń, które z różnych względów nie zostały odebrane w terminie. Srebrną Odznakę Honorową SEP otrzymali: Kol. Marek Bernacki i Andrzej Pacek z Koła przy PGE Skarżysko-Kamienna. Złotą Odznakę Honorową SEP otrzymał Kol. Marek Nosarzewski z Koła przy Orange Polska S.A. Medal im. prof. Fryzego otrzymał prof. Mirosław Luft z Koła przy UTH. Medal im. prof. Krukowskiego otrzymał Kol. Grzegorz Makarski z Koła przy RE w Radomiu. Medale im. inż. Szpotańskiego otrzymali: Kol. Leszek Jastrzębiowski z Koła przy PSE, Kol. Wojciech Jaroszek z Koła przy PE w Zwoleniu oraz Kol. Wiesław Michalski z Koła Oddziałowego, Prezes Oddziału.
Kolejnym punktem spotkania było uczczenie jubileuszu 90. urodzin Kol. Tadeusza Łapy – Prezesa Koła Seniorów, wielce zasłużonej osoby zarówno dla społeczności lokalnej jak
i Stowarzyszenia, którego członkiem jest od 64 lat. Okolicznościowe listy gratulacyjne odczytali Kol. Wiesław Michalski – Prezes OR SEP oraz Kol. Piotr Szymczak – Prezes SEP. Jubilat otrzymał wiązanki kwiatów i okolicznościowy prezent. Kwiaty wraz życzeniami zdrowia i podziękowaniem za wspieranie męża otrzymała również małżonka jubilata Pani Teresa Łapa.
Spotkania świąteczno-noworoczne od kilku lat są okazją do wręczenia wyróżnień laureatom konkursu na najlepszą prace dyplomową na Wydziale Transportu i Elektrotechniki UTH. Nagrodzono następujące prace:
Miejsce pierwsze: Roman Michalski – praca pt.: Poprawa efektywności energetycznej układów pompowych – promotor: dr inż. Andrzej Szafraniec

Dwa miejsca drugie:
Artur Sarzyński – praca pt.: Projekt modernizacji pola odpływowego do zasilania transformatora 1000 kVA w rozdzielni wnętrzowej 15/04 – promotor: prof. dr hab. inż. Mirosław Luft i Maciej Chojnacki – praca pt.: Nowe technologie w życiu osób niepełnosprawnych – promotor: dr inż. Tomasz Perzyński

Miejsce trzecie:
Mariusz Kotlarek – praca pt.: Praca bloku elektroenergetycznego na parametry nadkrytyczne – promotor: dr inż. Ewa Serafin

oraz dwie wyróżnione prace:
Sylwester Sikora – praca pt.: Procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej – promotor: dr hab. inż. Piotr Lesiak, prof. UTH Radom i Piotr Knuta – praca pt.: Warunki bezpiecznej pracy elektrowni jądrowej – promotor: dr inż. Ewa Serafin
Nagrody rzeczowe ufundowane przez Oddział Radomski SEP wręczyli Kol. Piotr Szymczak – Prezes SEP oraz Kol. Marek Grzywacz – wiceprezes SEP, Skarbnik Oddziału Radomskiego.
Część świąteczną spotkania rozpoczęło trio akordeonistów z Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu, który wykonał kilka kolęd. Fragment ewangelii związany z narodzeniem Jezusa odczytał Prezes Koła Studentów Kol. Piotr Lankiewicz. Następnie goście z Kościoła Katolickiego: Ksiądz Prałat Jarosław Wojtkun – Rektor WSD oraz Ksiądz Kanonik Janusz Smerda – Proboszcz Parafii Biskupa Mikołaja w Jedlni, złożyli życzenia świąteczne, podziękowali za coroczną możliwość przybycia na nasze uroczystości. Następnie, po poświęceniu opłatków uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia. Po sesji fotograficznej oraz wywiadach telewizyjnych (TV Dami), radiowych (Radio Plus) oraz prasowych (Tygodnik Radomski), których udzieli Prezes SEP Kol. Piotr Szymczak oraz Prezes Oddziału Radomskiego SEP Kol. Wiesław Michalski, rozpoczęto świąteczną biesiadę.

Zdjęcia ze spotkania w Galerii


Opracował: Bogusław Strzelec

 

Szlak Radomskiego Dziedzictwa Kulturowego- projekt nr 93 w Budżecie Obywatelskim Radomia na 2022 r.

RR FSNT NOT oraz nasze Stowarzyszenie zachęca gorąco do oddania głosu na projekt nr 93 w kategorii projektów do 50,000,- zł  w Budżecie Obywatelskim Radomia na 2022 rok. Pełna nazwa propozycji to Szlak Radomskiego Dziedzictwa kulturowego etap I. Główne założenia: Celem projektu jest popularyzacja zarówno wśród radomian, jak i turystów, dziedzictwa przemysłowego Radomia, na które składają się przede wszystkim ocalałe budynki przemysłowe, (często projektowane przez wybitnych architektów) oraz produkty wytwarzane w nich. Zakres czasowy obejmuje okres od lat 20. XIX stulecia do roku 1989.                   Jest to bardzo ważny element większego zamierzenia, które mam nadzieję niedługo będzie realizowane, a o które wielu radomian upomina się od lat, a mianowicie Muzeum Radomskiego Dziedzictwa Przemysłowego i Zaawansowanych Technologii. Głosując na ten projekt, przyczynicie się Państwo do utworzenia tej oczekiwanej instytucji.


 ccc

 

Link do głosowania:

https://glosowanie.konsultacje.radom.pl/