2016-03-11

100 lat Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Historia Oddziału Radomskiego

(1921-2021)

Rozwój gospodarczy państw w jakiejkolwiek dziedzinie następuje tym lepiej i szybciej, gdy na jego przebieg mogą mieć wpływ szerokie gremia specjalistów. Dla skupienia  tych gremiów i umożliwienia im oddziaływania na procesy gospodarcze tworzone są związki, organizacje i stowarzyszenia. Zrzeszenie się w nich tak praktyków jak i naukowców z danej dziedziny może gwarantować słuszność podejmowanych działań w tej dziedzinie. Jedną z takich dziedzin gospodarki, powstałą dzięki opracowaniu metod wykorzystywania poznanych już wcześniej zjawisk elektrycznych do celów gospodarczych, jest dziedzina o nazwie elektryka.

Wkrótce po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, w dniach 7-9 czerwca 1919 r. odbył się w Warszawie Zjazd, którego wynikiem było powołanie do życia Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich obejmującego swoim działaniem cały kraj.

Podczas Zjazdu odbyły się wybory władz. Pierwszym prezesem Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich został Mieczysław Pożaryski. W Zjeździe tym brali udział również elektrycy z Radomia i województwa radomskiego.

I.   Powstanie i działalność Oddziału Radomskiego SEP w okresie 70 lat (1921 – 1991)

 1. Okres 1921 - 1939

„Oddział (dawniej koło) Radomski Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich został założony w dniu 13.08.1921 r. zgodnie z jednogłośną uchwałą w tym dniu elektryków, zamieszkałych w tym czasie w Radomiu. Członkami założycielami byli: kol. Chądzyński Aleksander, Garliński Tadeusz, Kamiński Józef, Kuczyński Adam, Łypaczewski Lucjan, Skulski Stanisław, Skupiecki Kazimierz” 1

 1) oryginalny tekst sprawozdania Oddziału Radomskiego S.E.P z Przeglądu Elektrotechnicznego zeszyt nr 12 str. 301 z 1930 r.

Drugi Ogólnopolski Zjazd Elektrotechników obradujący 30 X do 1.XI 1921 roku w Toruniu, powołał do życia Radomskie Koło Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich (S.E.P.) obejmujące swoją działalnością woj. kieleckie, lubelskie, radomskie, chełmskie, bialsko - podlaskie. Prezesem Radomskiego Koła S.E.P. został Aleksander Chądzyński – dyrektor Elektrowni Miejskiej w Radomiu

W sprawozdaniu z działalności Radomskiego Koła Elektrotechników Polskich za 1922 r. wynika, że na początku pierwszego roku sprawozdawczego Koło liczyło 7 członków. Poczynając od 1924 r. liczba członków zmniejszała się na skutek przejścia do innych Oddziałów w związku ze zmianą miejsca pobytu, względnie zupełnego wycofania się z SEP Do roku 1926 działalność Oddziału przejawiała się głównie w organizowaniu odczytów i wycieczek.     W okresie tym na zebraniach Koła obecnych było najwyżej 5 osób co spowodowało, że działalność odczytową przeniesiono do miejscowego Stowarzyszenia Techników Ziemi Radomskiej gdzie wygłaszali odczyty koledzy: Aleksander Chądzyński i Józef Kamieński. Korzystano z odczytów i wycieczek organizowanych przez to Stowarzyszenie jak również przez Związek Inżynierów Kolejowych. Z odczytów, zorganizowanych przez Oddział Radomski największe zainteresowanie wzbudził odczyt wygłoszony w dniu 4 marca 1925 r. przez prof. Podoskiego  na temat „Elektryczne koleje żelazne”. Organizowane zostały wycieczki do Starachowickiej Fabryki Amunicji gdzie zwiedzano elektrownię i właściwe Zakłady Starachowickie, na Pomorze, gdzie zwiedzano w Solcu nasycalnie podkładów kolejowych, elektrownię w Rutce, Stocznię Gdańską, Gdańsk i elektrownie w Gródku, oraz na Górny Śląsk do Królewskiej Huty w sierpniu 1923 r  do Zagłębia Naftowego  i budującej się elektrowni w Myszkowcach na Sanie we wrześniu 1925 r.

W następnych kilku latach teren działalności Radomskiego Koła S.E.P. zawęził się do okręgu radomsko-kieleckiego, co spowodowało zmniejszenie liczby jego członków do 6 osób                      

W 1928 r. Walny Zjazd Delegatów S.E.P. w Toruniu,  zmienił nazwę stowarzyszenia na Stowarzyszenie Elektryków Polskich, uchwalił nowy statut oraz przemianował Koła na Oddziały S.E.P.  Radomski Oddział S.E.P liczył w 1928 r. 6 członków w tym 4 pracowników DOKP i dwóch z Miejskiej Elektrowni:

 1. Aleksander Chądzyński -  prezes  - dyr. Elektrowni Miejskiej w Radomiu
 2. Wacław Lindner -  skarbnik   -  DOKP
 3. Józef Kamiński -  członek    -  DOKP
 4. Adam Kuczyński -  członek    -  DOKP
 5. Antoni Mattel -  członek    -  Elektrownia Miejska w Radomiu
 6. Florian Żegilewicz -  członek    -  DOKP

 Powstanie S.E.P. pięknie wpisuje się w okres odrodzenia państwa polskiego i wraz z nim buduje swoje struktury potrzebne w działalności stowarzyszeniowej pomocne w rozwoju kraju w dziedzinie elektryki szczególnie  jego elektryfikacji.

Po I wojnie światowej młode państwo polskie, postawiło na rozwój przemysłu w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP). W tym czasie następuje potrzeba rozwoju elektryfikacji rozległego regionu radomsko-kieleckiego położonego pomiędzy rzeką Pilicą na północy a Nidą i Sanem na południu. Na terenie tym w tym czasie istniały nieliczne lokalne zakłady elektryczne jedynie w większych miastach jak: Radom, Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski. Teren ten był słabo zaludniony i mało uprzemysłowiony i wymagał dużych nakładów finansowych. Przełomowym w elektryfikacji pozamiejskiej okręgu był rok 1928 kiedy to powstał pomysł szerszej elektryfikacji tych terenów z inicjatywy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Wydziału Elektrycznego b. Ministerstwa Robót Publicznych. Na początku została powołana Komisja Studiów ds. Elektryfikacji Okręgu Radomskiego. Komisja ta badała sprawę połączenia linią elektryczną elektrowni położonych w regionie w celu wykorzystania rezerw tych elektrowni dla wzajemnej wymiany energii i dla zelektryfikowania przyległego terenu. Komisja Studiów ds. Elektryfikacji Okręgu radomskiego dnia 13 czerwca 1928 r. powołała Komitet Założycielski Spółki Elektryfikacyjnej Okręgu Radomskiego. Dnia 14 lipca 1928 r. została zawiązana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem trzech państwowych zakładów przemysłowych jak: Towarzystwa Starachowickich Zakładów Górniczych S.A., Państwowej Fabryki Prochu i Materiałów Kruszących w Zagoźdźonie (Pionkach). Państwowej Wytwórni Uzbrojenia w Warszawie, której podlegały Fabryka Broni w Radomiu i Fabryka Amunicji w Skarżysku jako udziałowcy. 5 października 1928 r. spółkę tę przekształcono w Spółką Akcyjną pod nazwą: Zjednoczenie Elektrowni Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A. ZEORK. Siedzibą zarządu spółki była Warszawa, natomiast cała działalność eksploatacyjna i budowlana mieściła się w Skarżysku. Dyrektorem ZEORK został mianowany Zygmunt Stanisław Hubert, funkcję tą pełnił w latach 1932-1939,  absolwent Politechniki Lwowskiej i Wydziału Elektrotechnicznego Politechniki Wiedeńskiej, natomiast działalnością budowlaną Spółki zajmowało się Kierownictwo Ruchu i Budowy z siedziba w Skarżysku, a kierował nią w latach 1928-1944 mgr. inż. Wacław Demel  prezes Oddziału Radomskiego SEP wybrany w 1938 r. 

Siedzibą Oddziału w 1933 r był lokal przy ul. Mariackiej 15a w Radomiu a prezesem został Adam Kuczyński (1929-1934)., wszyscy z DOKP.

Zjednoczenie Elektrowni Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A. (ZEORK) z siedzibą kierownictwa Ruchu i Budowy w Skarżysku Kamiennej, ul. Żeromskiego nr 48, było już wówczas członkiem zbiorowym S.E.P.

Od lutego 1934 r – Zarząd: Aleksander Chądzyński – prezes,.

Działalność Oddziału ograniczyła się w 1934 r do opracowania projektu nowego regulaminu Oddziału Radomsko-Kieleckiego SEP, który został zatwierdzony przez Zarząd Główny, zorganizowania jednej wycieczki do Elektrowni w Starachowicach, wybrania korespondenta Biura Znaku Przepisowego w osobie kol. Aleksandra Chądzyńskiego, oraz do zbierania składek dla Zarządu Głównego S.E.P.

W latach 1934 - 1935 Zarząd Główny SEP reprezentowali: Jan Obrębalski – prezes, Alfons Kuhn – I wiceprezes, Kazimierz Jackowski – II wiceprezes, Jan Tymowski – III wiceprezes, Felicjan Karśnicki – skarbnik, Konrad Knaus – sekretarz i członkowie: Tadeusz Czaplicki, Bolesław Jabłoński, Włodzimierz Krukowski, Bronisław Roman Podoski, i jako Sekretarz Generalny Józef Podoski. 

   Ostatecznie w czerwcu 1935 roku Radomski O/S.E.P. został przemianowany na O/Radomsko-Kielecki S.E.P.  z obszarem działania ówczesnego województw kieleckiego (teren obecnego województwa kieleckiego i teren dawnego województwa radomskiego) z siedzibą w Skarżysku Kam. zajmował się szkoleniem kadr technicznych a prezesem ponownie został Aleksander Chądzyński.

Walne Zgromadzenie członków Oddziału Radomsko-Kieleckiego S.E.P. z dnia 16 lutego 1936 r. które odbyło się w Skarżysku -Kamiennej przy udziale 13 członków wybrało nowy Zarząd w następującym składzie: Prezes – Aleksander Korzeniowski,

Realizując w praktyce postanowienia Zgromadzenia  zorganizowano dwie wycieczki, pierwszą do Starachowic połączoną ze zwiedzaniem Starachowickich Zakładów Górniczych, oraz budowy linii elektrycznej 150 kV Starachowice – Mościce i stacji transformatorowej 150 kV  w Starachowicach,  w wycieczce wzięło udział 18 osób i drugą do Radomia gdzie zwiedzano radiostację w Wacynie pod Radomiem, automatyczną centralę telefoniczną w Radomiu wraz z odczytem Pana Angermana z Warszawy na temat budowy transformatorów wysokiego napięcia i wielkiej mocy

Należy wspomnieć o działalności Prezesa Aleksandra Korzeniowskiego w latach powojennych, gdzie w latach 1950-1951  pełni funkcję Prezesa Oddziału Bydgoskiego SEP a wcześniej włącza się czynnie w latach 1949-1950 do prac komitetu organizacyjnego i przyczynia się do  powstania Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Bydgoszczy uwieńczonej w roku 1951 pełnym powodzeniem.

VIII Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Elektryków Polskich odbyło się w Wilnie w dn. 30 maja 1936 r. Na posiedzeniu Zarządu Głównego w dniu 6 czerwca 1936 roku, Zarząd Główny ukonstytuował się na rok 1936/1937 w sposób następujący:

Prezes – inż. Janusz Groszkowski, Warszawa

 1. wiceprezes –  inż. Alfons Kuhn, Warszawa
 2. wiceprezes  -  inż. Felicjan Karśnicki, Warszawa
 3. wiceprezes  - inż. Włodzimierz Krukowski, Lwów

Walne Zgromadzenie Oddziału Radomsko-Kieleckiego w 1938 r odbyło się 20 lutego w Skarżysku. Nowy Zarząd wybrano w składzie: prezes - kol. Demel Wacław zam. Skarżysko-Kamienna, ul. Żeromskiego 48,

   W następnych latach wzrosła liczba członków Oddziału Radomsko-Kieleckiego SEP osiągając w przededniu II wojny światowej liczbę 24 osób.. W 1939 r prezesem zostaje Ignacy Gościcki  (po wyzwoleniu prof. Politechniki Gdańskiej). Wiceprezesem mgr inż. Wacław Demel (dyr. Elektrowni w Kielcach

Radomski Oddział posiada również swój wkład w organizacyjny dorobek Stowarzyszenia w okresie międzywojennym poprzez udział jego członków w pracach Centralnych Komisji i agend S.E.P. np. inż. Aleksander Chądzyński był korespondentem utworzonego w 1931 r. Biura Znaku Przepisowego S.E.P. czuwającego nad jakością wyrobów ówczesnego przemysłu elektrotechnicznego, aresztowany 24.01.1941 r. w Radomiu i więziony w Skarżysku Kamiennej 25.02.1941 r. wywieziony do Auschwitz. Obozowy nr 10499.

W Radomiu funkcjonowała już od 1901 r Elektrownia miejska powstała jako jedna z pierwszych w Królestwie Polskim. Dlatego od samego początku istnienia naszej niepodległości wyłoniła się paląca kwestia szkolenia średnich kadr technicznych. Z inicjatywy pracowników Dyrekcji PKP w Radomiu, a w tym członków S.E.P. , jak: Józef Kamiński, Adam Kuczyński, Lucjan Łypaczewski, Wacław Lindner i Florian Żegilewicz, powstaje w 1919 r. w Skarżysku Państwowa Średnia Szkoła Techniczna Kolejowa. W drugim roku swojego istnienia szkoła posiada dwa wydziały: budowlany i mechaniczny, przeniesiona została do Radomia. Wydział Mechaniczny przekształcono na Wydział Mechaniczno-Elektryczny, na którym przedmiotów elektrotechnicznych uczył od 1921 r. Lucjan Łypaczewski członek S.E.P., a od 1933 r drugi S.E.P.-owiec inż. elektryk Marceli Grzywacz

W późniejszy okresie poczyniono starania związane z budową gmachu wykładowego i warsztatów Państwowej Średniej Szkoły Technicznej w Radomiu. Działania te zostały wstrzymane ze wzglądu na nie przyznanie przez władze kredytu. Wówczas powstało w 1927 r. Radomskie Towarzystwo Kursów Technicznych (RTKT), które postarało się o fundusze i doprowadziło do budowy szkoły. Członkiem Rady Nadzorczej RTKT był również Aleksander Chądzyński – prezes Oddziału Radomskiego S.E.P. Problem szkolenia kadr technicznych i monterskich w dziedzinie elektryki rozwiązywany był na bieżąco przez Oddział Radomski, przez organizację kursów szkoleniowych, np. 10-miesięczny kurs dla monterów, pracowników ZEORK w 1927 r. i podobny 6-miesięczny kurs w następnych latach, jak również wygłaszanie odczytów technicznych przez członków S.E.P.

Chociaż liczebnie niewielki Oddział Radomski, a następnie Radomsko-Kielecki odegrał już w pierwszym okresie swojego istnienia, bardzo poważną rolę na terenie działania.

Druga Rzeczpospolita rozpoczynała swój  żywot w bardzo trudnych warunkach. Kraj był wyniszczony okresem zaborów i czteroletniej wojny światowej. Wprowadzenie jednolitej struktury państwowej było utrudnione odmiennymi warunkami życia w zaborach: rosyjskim, austriackim i niemieckim.

W wyniku podziału administracyjnego kraju powstało województwo kieleckie, obejmujące ziemie byłego zaboru rosyjskiego od granicy z zaborem austriackim na południu, aż do przedmieść Krakowa, po rzekę Pilicę w okolice podwarszawskie na północy.

Szkolnictwo tych terenów podlegało Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie Radom został w tym czasie siedzibą władz administracyjnych w skali powiatu i miasta. Był również siedzibą wielu instytucji, które sprawiały, że wyrósł na ponad  przeciętny ośrodek powiatowy. Do instytucji tych, należała Dyrekcja Polskich Kolei Państwowych, której podlegał obszar bodaj największej w Polsce, bo sięgał aż po Lubelszczyznę i Wołyń.

Na terenie kraju zacieśniała się współpraca elektryków różnych specjalności. W latach 1937-1938 prowadzone były rozmowy pomiędzy trzema organizacjami: Stowarzyszeniem Elektryków Polskich, Stowarzyszeniem Teletechników Polskich – działającym jako samodzielna organizacja od kwietnia 1926 r., oraz Związkiem Inżynierów Elektryków – istniejącym od 1916 r. Rozmowy te zakończone zostały wspólnym zjazdem w dniach 18-20 czerwca 1939 r. w Katowicach w wyniku którego nastąpiło zjednoczenie tych organizacji pod jedną nazwą: Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich stało się w tym czasie najpotężniejszą organizacją inżynierską w Polsce, mającą duży wpływ na rozwój wszystkich dziedzin polskiej elektryki oraz przemysłów: elektrotechnicznego i teleradiotechnicznego.

Zrealizowanie dążeń do harmonijnej współpracy wszystkich elektryków Polskich niezależnie od ich specjalności było pięknym osiągnięciem Stowarzyszenia.

Należy podkreślić, że zarówno Stowarzyszenie Elektryków Polskich jak i Stowarzyszenie Teletechników Polskich były do 1939 r. organizacjami elitarnymi, do których mogli być przyjęci tylko absolwenci wyższych uczelni technicznych bądź z tytułem inżyniera po ukończeniu Politechniki, bądź technologa po ukończeniu: Państwowej Szkoły Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. H. Wawelberga i S. Rotwanda w Warszawie, Państwowej Szkoły Budowy Maszyn w Poznaniu i Szkoły Morskiej w Tczewie.

W 1926 r. powstało Zrzeszenie Teletechników Radomskich. Przewodniczącymi tej organizacji w okresie międzywojennym byli: Jan Benowski 1926-1930; Witold Boczkowski 1931-1934; Józef Molnar 1935-1939.

Zrzeszenie Teletechników w Radomiu z chwilą wkroczenia Niemców do Radomia stało się organizacją walczącą o zachowanie polskiej teletechniki i majątku narodowego.         

Wojna w 1939 r. właściwie zamknęła pierwszy okres historii Radomsko – Kieleckiego Oddziału.

W latach 1919-1939 jeżeli chodzi o dorobek Radomskiego Oddziału S.E.P. to nie można zaprzeczyć, że jego konsekwencją było społeczne i zawodowe wychowanie kilku wybitnych jednostek, które odegrały znaczącą rolę w odbudowie i rozwoju polskiej elektryki  po odzyskaniu niepodległości zarówno po pierwszej, jak i po drugiej wojnie światowej. Do tej grupy należą: inż. Aleksander Chądzyński, inż. Wacław Demel, prof. Ignacy Gościcki, inż. Leszek Górski, inż.. Stanisław Moszczyński.

 1. Lata 1939-1945 Członkowie SEP podczas okupacji

We wrześniu 1939 r. w miarę opanowywania terenów polskich przez niemieckich najeźdźców obiekty telekomunikacyjne i energetyczne obejmowały komendantury wojsk hitlerowskich. Pozostały na miejscu personel techniczny został zatrudniony przy uruchamianiu urządzeń stacyjnych i liniowych zniszczonych w czasie walk.

Działania wojenne i okupant zniszczyły majątek i większość dorobku Stowarzyszenia, przerzedziły bardzo szeregi jego członków, lecz nie zahamowały całkowicie działalności. Chociaż z rąk hitlerowskich oprawców zginęli: wieloletni prezes Oddziału inż. Aleksander Chądzyński wraz ze swoim synem Czesławem oraz członek Komisji Rewizyjnej Oddziału – Antoni Mattel, to inni S.E.P-owcy ryzykowali kontynuowanie społeczno-technicznej działalności wśród elektryków.

Bardziej niebezpieczną, lecz skuteczną działalność prowadzili teletechnicy w kieleckim i radomskim rejonach telekomunikacyjnych, włączonych w listopadzie 1939 r. do Niemieckiej Poczty Wschodu. W Radomiu 1940 r. utworzył się zwarty zespół teletechników – Polaków gotowych do walki z okupantem,

W ZEORK-u przemianowanym na „Ost-Energie Betribsverwaltung Mittelland” okupant prowadził typowo rabunkową gospodarkę, eksploatując urządzenia przy ograniczeniu do minimum prac konserwacyjno-remontowych i modernizacyjnych.

      3. Lata 1945 - 1950

Okupant hitlerowski, niszcząc z premedytacją polską gospodarkę narodową nie oszczędził również urządzeń telekomunikacyjnych i energetycznych w województwie kieleckim i radomskim.

Jednakże doświadczona kadra teletechników w Radomiu i Kielcach bez wahania podjęła prace nie pytając o wynagrodzenie.

Jednakże istniała potrzeba organizacji, która nadałaby kierunek i pokazała perspektywy rozwoju elektryki.

       Po wojnie z inicjatywy prof. Karola Przanowskiego członka SEP od 1938 r. pracownicy Zjednoczenia Elektrowni Okregu Radomsko-Kieleckiego (ZEORK) i Rejonowego Urzędu Telefoniczno-Telegraficznego (RUTT) w Radomiu  zwołują we wrześniu 1945 roku w Skarżysku Kam.  pierwsze po wojnie zebranie 33  członków S.E.P. na którym wybrano Zarząd Oddziału w składzie: inż. Stefan Kraterski – prezes,

Siedzibą Oddziału SEP był lokal ZEORK-u w Skarżysku Kamiennej przy ul. Konarskiego 12 (obecnie aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 51 siedziba PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna).

Formy organizacyjne działalności Oddziału Radomskiego SEP miały się dopiero ustalić, ale na początek wszyscy byli zgodni, że należy zacząć od pogłębienia i spopularyzowania wiedzy technicznej elektryków poprzez odczyty, zanim przejmą to zadanie do realizacji prasa techniczna i fachowe wydawnictwa.

Tymczasem na przełomie 1945-1946 r. powstał Komitet Organizacyjny NOT, który nawiązał rozmowy z Zarządem Głównym SEP w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do powstającej Naczelnej Organizacji Technicznej. Zaproszeni do Warszawy na 17 i 18 maja 1946 r. członkowie zarządów Oddziałów SEP, w wyniku dyskusji uznali słuszność wstąpienia do NOT postulując jednak pewne odstępstwa od zasady branżowości, ograniczającej rozwój Stowarzyszenia.

 W historii SEP 1919-1959, na str. 57, tak napisze się później o działalności ZEORK-u: „Podobnym ośrodkiem, który wychował grupę pracujących obecnie w zakresie elektryfikacji profesorów i inżynierów był również ZEORK, tj. Zjednoczenie Elektrowni Okręgu Radomsko-Kieleckiego”.

Radomsko-Kielecki Oddział SEP rozwinął się pod względem liczebności członków dwukrotnie, pomimo pewnych ograniczeń NOT-u. Zmieniła się również struktura organizacyjna Oddziału , gdyż nowy statut SEP przewidywał tworzenie kół zakładowych.

Walne Zebranie Członków w  1949 r. wybrało Zarząd Oddziału w składzie: Tadeusz Ejsmond – prezes

Należy wspomnieć, że Tadeusz Ejsmond był w 1946 r. założycielem i jego pierwszym prezesem Koła SEP w Nysie przy ówczesnych Okręgowych Sieciach Śląska Opolskiego (OSSO) których był dyrektorem.

Wszystko to miało niewątpliwy wpływ na inicjatywę elektryków kieleckich utworzenia własnego oddziału SEP.. Rok 1950 jest zatem okresem reorganizacji dotychczasowego oddziału Radomsko-Kieleckiego SEP.    

W dniu 25.02.1950 r. odbyło się Walne Zebranie Oddziału a Prezesem został Jerzy Jelonkiewicz

W dniu 23 listopada 1950 r. odbyło się konstytucyjne zebranie grupy członków SEP w Kielcach, na którym wybrano pierwszy Zarząd Oddziału Kieleckiego SEP.

W wyniku porozumienia Zarządów obydwóch zainteresowanych Oddziałów ustalono, że Radomski Oddział SEP obejmie swoją działalnością północną część ówczesnego województwa Kieleckiego z miastami: Ostrowiec Świętokrzyski, Pionki, Radom, Skarżysko Kamienna, Starachowice, natomiast terenem działania Kieleckiego Oddziału SEP będzie południowa część województwa z miastami: Jędrzejów, Kielce i Opatów. Formalny podział dotychczasowego Radomsko-Kieleckiego Oddziału SEP z siedzibą w Skarżysku Kamienna, na dwa samodzielne Oddziały: Kielecki i Radomski, nastąpił z dniem 31 grudnia 1950 roku.

    4. Lata 1951-1956 Nowa struktura organizacyjna

        W dniu 1 stycznia 1951 r. siedzibę Radomskiego Oddziału przeniesiono ze Skarżyska Kam. do Radomia. Prezesem Oddziału był wówczas mgr. inż. Czesław Jakobi - kier. Wydz. Elektrowni Zjednoczenia Elektrowni Okręgu Wschodniego (ZEOW) po którym funkcję tę przejął w 1952 r. mgr inż. Ryszard Kwiatkowski naczelny inżynier ZEOW.

W następnych latach  funkcję prezesa O/Radomskiego SEP kolejno pełnili:

1953 r. inż. Aleksy Oszkodar dyr. ZEOW ( w latach 1955-1957 członek Zarządu Oddziału Bydgoskiego SEP zaangażowany w 1965 r. w budowę Domu Technika w Bydgoszczy), 1954 r. mgr inż. Wojciech Kryściński z-ca k-ka Wydz. Elektrowni  ZEOW, 1955 r. mgr inż. Zenon Sarnowski  z-ca dyr. ds.  inwestycji ZEOW, 1956 r. teletechnik Jan Różalski.

W 1951 r. została podjęta akcja organizacji kół zakładowych, jako podstawowych ogniw SEP.

W Radomskim Oddziale SEP najwcześniej, bo w oparciu o tradycje zawodowego zrzeszenia teletechników sprzed 1939 r., powstało koło SEP przy Rejonowym Urzędzie Telekomunikacji w Radomiu, którego przewodniczącym w latach 1945-1952 był inż. Władysław Sobczyk a w latach 1953-1956 kol. Sobiesław Otocki.

Punktem zwrotnym w życiu nie tylko Radomskiego Oddziału SEP, ale całego Stowarzyszenia były obrady IX Zjazdu Delegatów w dniu 21 września 1956 r w Krakowie. W obliczu ważnych wydarzeń politycznych, dyskusja zjazdowa toczyła się nad modelem i kierunkami rozwoju Stowarzyszenia a jej wynikiem było zobowiązanie władz SEP do opracowania nowego Statutu oraz aktywnego włączenia się do prac nad Statutem Naczelnej Organizacji Techniczne.

     5. Lata 1957-1970 Rozwój działalności SEP

Prezesem Radomskiego Oddziału SEP w pełnym ważnych wydarzeń 1957 r. był kol. mgr inż. Wojciech Kryściński. Jednakże dopiero kolejny Zarząd Oddziału Radomskiego w składzie mgr. inż. Stanisław Dziurzyński – prezes, dr inż. Alfons Czartoszewski i inż. Julian Jopkiewicz – wiceprezesi, mgr inż. Antoni Godlewski – sekretarz oraz Józef Sosnowski, Stanisław Bajson, Wojciech Kryściński, Sobiesław Otocki, Bolesław Wójtowicz, Aleksander Sinkiewicz i Edward Kuczyński, kierujący działalnością w 1958 r., uczestniczył w kształtowaniu właściwych kierunków pracy Stowarzyszenia.

Prezes Stanisław Dziurzyński w oparciu o nowe uprawnienia, powołał trzy komisje do egzaminowania elektryków i energetyków zatrudnionych w przemyśle, gospodarce komunalnej i warsztatach koncesjonowanych, w zakresie znajomości przepisów eksploatacji, budowy i bhp urządzeń elektroenergetycznych.

Ważnym wydarzeniem dla elektryków było utworzenie w 1958 r. pierwszego turnusu Krajowego Korespondencyjnego Kursu dla Energetyków Przemysłowych. Ukończenie kursu na odpowiednim poziomie dawało prawo używania tytułów: dla techników – „technik energetyk przemysłowy” , a dla inżynierów – „ inżynier energetyk przemysłowy”. Jeden turnus takiego kursu specjalizującego trwał 15 miesięcy i obejmował 570 godzin konsultacji i ćwiczeń. Przy Radomskim Oddziale SEP powołany został Ośrodek Konsultacyjny dla uczestników kursu z terenu ówczesnych województw: kieleckiego i lubelskiego, na którym działały trzy Oddziały SEP kielecki, lubelski i radomski. Kierownikiem Ośrodka Konsultacyjnego Kursu został ko. Inż. Wacław Liżewski, który pełnił tę funkcję przez kilkanaście lat. Należy podkreślić, że powołanie przez Zarząd Główny SEP Ośrodka Konsultacyjnego w Radomiu było dużym wyróżnieniem Oddziału radomskiego SEP, gdzie skupiała się kadra wysoko kwalifikowanych specjalistów  w dziedzinie elektroenergetyki, spośród której rekrutowali się wykładowcy i prowadzący konsultacje.

W jubileuszowym dla Stowarzyszenia Elektryków Polskich 1959 r. funkcję prezesa Oddziału Radomskiego objął kol. Wojciech Wieliński – pracujący wówczas na stanowisku kierownika Biura Projektowego Energetyki a następnie kierownika Okręgowej Dyspozycji Mocy ZEOW.

Aktywność społeczna i wielkie zaangażowanie w sprawy stowarzyszeniowe i osobiste cechy kol. Wojciecha Wielińskiego sprawiły, że był on w kolejnych latach wybierany prezesem Oddziału aż do 1987 r. Umiejętnie sterowana praca Oddziału Radomskiego SEP zaczęła dawać efekty w każdej dziedzinie działalności.

Nawiązaniem do pięknych tradycji działalności Oddziału SEP w Radomiu w pierwszym okresie istnienia, było dalekowzroczne spojrzenie na przygotowanie młodych kadr inżynieryjno-technicznych, czyli zainteresowanie się szkolnictwem zawodowym. Z inicjatywy i w wyniku starań Zarządu SEP zostały uruchomione przez władze szkolne 2 klasy instalacyjne w Zasadniczej Szkole Budowlanej i 1 klasa Wieczorowego Technikum Energetycznego w Radomiu. Również Oddziałowi SEP można zawdzięczać, że został wybudowany przez ZEOW gmach wykładowy i warsztaty  dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum Energetycznego w Radomiu, na bazie dokumentacji opracowanej w czynie społecznym przez kol. W. Wielińskiego i E. Kręglickiego i przy osobistej interwencji członka Zarządu Oddziału u Premiera Rządu.

W okresie organizacji w Radomskiej WSI Wydziału Elektrycznego Oddział SEP pomagał rozwiązywać wiele problemów organizacyjnych, programowych, materiałowych i dydaktycznych, gdyż kilku członków SEP zostało wykładowcami w WSI lub nauczycielami w Zespole szkół Energetycznych. W marcu 1968 r. powstaje koło SEP przy Elektrowni „Kozienice” która była jeszcze w budowie.

Przewodniczący oddziałowych sekcji pracowali również w Centralnych Kolegiach Sekcji SEP podobnie, jak kol. Wojciech Wieliński – prezes Oddziału Radomskiego w  Zarządzie Głównym SEP. Poza tym  kol. Henryk Zdziech w latach 1963-1968 pełnił funkcję Sekretarza Generalnego Stowarzyszenia Elektryków Polskich a w latach 1967-1970 kol. inż. Władysław Sobczyk z Radomia brał udział w pracach Komisji Techniki i Postępu Technicznego przy Zarządzie Głównym SEP. Oddział Radomski SEP był reprezentowany także we władzach NOT w Radomiu,

 6. Lata 1971-1981

W pierwszym kwartale 1971 r. w drodze porozumienia między Zarządami Oddziałów SEP

Kielce i Radom, zostały skorygowane granice terenów działania zgodnie z aktualnymi granicami ZE Kielce i ZE Skarżysko-Kamienna.

W efekcie tego porozumienia do Oddziału Kieleckiego SEP przekazano Koło zakładowe SEP  przy Rejonie Energetycznym Ostrowiec i Koło w stadium organizacji w Hucie Sandomierz przejmując z Oddziału Kieleckiego mało aktywne Koło SEP przy Rejonie Energetycznym Końskie i Zakładach Maszyn Budowlanych w Końskich. Ponieważ przyjęto zasadę dobrowolnej przynależności kół do danego oddziału, dwa koła z Ostrowca (RUT i Huta Ostrowiec), pomimo iż działają na terenie ZE Kielce, pozostały w Oddziale Radomskim SEP.

Rok 1977 to okres intensywnej pracy przy ukończeniu budowy, wyposażeniu i przygotowaniu do otwarcia „Domu Technika NOT” w Radomiu. Oddział Radomski jako jeden z inicjatorów budowy tego Domu czynił wszystko, aby zdobyć fundusze i zrealizować inwestycje. Członkowie SEP wnieśli swój wkład w postaci kilkudziesięciu tysięcy złotych z dobrowolnych składek, wielu godzin pracy przy projektowaniu i wykonaniu instalacji elektrycznej oraz wyposażeniu Domu Technika. Uroczystego otwarcia Domu Technika w dniu 20 grudnia 1977 r. 

      7.Rok 1981 Jubileuszowy 60-lecia Oddziału Radomskiego SEP

  Wydano pierwszą monografię 60-lecia Oddziału. 

      8.Lata 1982 – 1989

Stan wojenny narzucił Stowarzyszeniu specyficzne warunki działalności. Brak możliwości nieograniczonych kontaktów władz oddziału z kołami zakładowymi zahamował wzajemny przepływ informacji oraz realizację zadań wytyczonych przez Jubileuszowe Walne Zebranie Delegatów Kół Oddziału Radomskiego SEP.

W 1989 r. podano do wiadomości że kol. Wojciech Wieliński – wieloletni prezes Oddziału Radomskiego SEP – otrzymał zaszczytny tytuł Honorowego Członka SEP.

       IIOddział Radomski w latach dziewięćdziesiątych XX wieku i pierwszych dwudziestu jeden latach wieku XXI (1990 – 2021)

      1. Lata  1990-2014

Przełom lat 1989/1990 to początek trudnych przemian społeczno-ekonomicznych w Polsce. W okresie tym nastąpiły głębokie przemiany zarówno w życiu gospodarczym w kraju jak i społeczeństwa oraz organizacji pozarządowych w tym i Stowarzyszenia. Przejście z gospodarki centralnie planowanej do wolnorynkowej z preferowaniem prywatyzacji.

Kolejny XXVI Walny Zjazd Delegatów odbył się w Opolu we wrześniu 1990 r. Na Zjeździe tym dokonano istotnych zmian w statucie SEP. Wprowadzono czteroletnią kadencję władz. Przewidziano możliwość uzyskiwania osobowości prawnej przez oddziały.

W 1994 r. rozpoczęto wydawanie Biuletynu Informacyjnego Oddziału w nowej szacie graficznej pod redakcją kol. Wiesława Michalskiego. Po dłuższych staraniach Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny , postanowieniem z dnia 11 sierpnia 2000 r Sygn. Akt I Nr Rej. St. 115/00 nadał Oddziałowi Radomskiemu SEP osobowość prawną. Umożliwiło to prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej.

W 2000 roku Sejm RP uchwalił ustawę o samorządach zawodowych. Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa zarządzeniem z dnia 24 maja 2001 r. powołał Komitet Organizacyjny Izby Inżynierów Budownictwa. W jego składzie znalazły się osoby desygnowane przez SEP.

W kadencji 2002-2006 poczyniono starania o uzyskanie zgodności działań z normą ISO 9001 i w dniu 15.11.2005 r. został nadany Certyfikat Systemu Jakości w zakresie realizacji egzaminów, rzeczoznawstwa oraz projektowania i realizacji szkoleń w dziedzinie elektryki i energetyki.

Oddział uzyskał również akredytację Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie i jako instytucja szkoleniowa został wpisany do rejestru z dnia 1.03.2006 r. pod numerem 2.14/00049/2006. W okresie tym nastąpiła intensyfikacja szkoleń i seminariów poświęconych aktualnym wyzwaniom technicznym z wiązanym z nowymi przepisami i normami w większości organizowanych wspólnie z MOIIB.

Na WZD Oddziału Radomskiego w dniu 25 marca 2006 r. zostały wybrane władze na kadencję 2006 – 2010,  a  prezesem Oddziału został kol. mgr inż. Jacek Szydłowski zastępca dyr. Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu który pełnił tę funkcję przez dwie kadencje do 2014 r.

Dużym przedsięwzięciem było zorganizowanie wspólnie z Polskim Towarzystwem Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej 13 października 2009 r. pod patronatem Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk  Międzynarodowego Seminarium poświęconego pamięci prof. Włodzimierza Krukowskiego urodzonego w 1887 r. w Radomiu  uczonego, pioniera polskiej metrologii elektrycznej. ( Biuletyn O.R. nr 1/2009/20).

A oto wyniki z realizacji postanowień z Seminarium:

Zarząd Główny SEP 20.01.2011 r. nadał Oddziałowi Radomskiemu imię prof. Włodzimierza Krukowskiego.  Zarząd Główny SEP 20.04.2011 r. zatwierdził wzór ogólnopolskiego medalu im. prof. Włodzimierza Krukowskiego.

Na wniosek Oddziału Radomskiego SEP 20.06.2011 r. Rada Miasta Radomia podjęła uchwałę Nr 151/2011 o nadaniu ulicy dojazdowej do budynku NOT nazwy prof. Włodzimierza Krukowskiego.

W dniu 17 października 2011 r. w Radomiu w auli A-5 Wydziału Transportu i Elektrotechniki Politechniki Radomskiej pod naukowym patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN odbyło się

II Międzynarodowe Seminarium poświęcone pamięci prof. Włodzimierza Krukowskiego, w związku z 70 rocznicą Jego śmierci w ramach obchodów 90-lecia O.R. SEP Organizatorami seminarium byli: Oddział Radomski Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.

W obu seminariach uczestniczyli  zaproszeni goście z Lwiwskiej Politechniki z Ukrainy :

prof. Orest Iwachiw, prof. Pylyp Skoropad, prof. Włodzimierz Choma. Licznie reprezentowane także były politechniki krajowe. ( Biuletyn  O.R. nr 1/2011/21)

Poszukując nowych możliwości oraz realizując założenia statutowe stowarzyszenia z inicjatywy kol. Prezesa  Jacka Szydłowskiego, Zarząd O.R. postanowił. rozpocząć działania w zakresie odnawialnych źródeł energii a w szczególności w zakresie energetyki fotowoltaicznej  i 02.11.2012 r. podjęto działanie zmierzające do utworzenia  Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych (CKF) pod kierownictwem kol. mgr inż. Radosława Gutowskiego. Uroczysta inauguracja otwarcia  laboratorium nastąpiła 17. 10. 2013 r.

W dużej mierze przy współpracy z naszą uczelnią Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu wypracowaliśmy działania związane z utworzeniem Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych co zaowocowało uzyskaniem akredytacji naszego laboratorium (jednego z pierwszych w kraju) na wykonywanie akredytowanych szkoleń w zakresie fotowoltaiki, a nastąpiło to 29. 05. 2014 r. Laboratorium działa pod kierownictwem dr inż. Radosława Figury.

 1. Lata 2014 - 2021

W związku z dynamicznym rozwojem sektora pojazdów elektrycznych oraz całego otoczenia związanego z ich eksploatacją widzieliśmy silną potrzebę włączenie się naszego Stowarzyszenia w nurt tych bardzo ważnych wydarzeń technicznych i biznesowych. Zarząd Główny  na mocy uchwały nr 207 – 2014/2018 powołał Polski Komitet Elektromobilności PK-MOBIL z siedzibą w Radomiu z jej Przewodniczącym Radosławem Gutowskim.

Osiągnęliśmy pozytywny wynik w konkursie wniosków złożonych w ramach akcji 2 – Partnerstwo Strategiczne w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie ERASMUS + w roku 2016.

I Międzynarodowe spotkanie w ramach projektu „Model szkolenia i certyfikacji trenerów systemów fotowoltaicznych” w ramach projektu ERASMUS +.

Nowy Statut Stowarzyszenia Elektryków Polskich uchwalony na XXXVII NWZD SEP w dniu 22 czerwca 2017 został wpisany do KRS w dniu 17 listopada 2017 r. .został opracowany przez Komisję Statutową, powołaną przez Zarząd Główny SEP. Komisji tej przewodniczył  Kol. Marek Grzywacz.

Spotykaliśmy się z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryka. Młodzież uczestniczyła w Forum Młodzieży i Studentów. Prowadziliśmy wypracowane i sprawdzone formy działalności w Oddziale. Podstawę działalności Oddziału stanowią: kursy dokształcające, ustawiczne szkolenia, egzaminy na grupy kwalifikacyjne, seminaria i konferencje, konkursy na najlepsze prace dyplomowe, działalność integracyjno-kulturalna oraz wycieczki naukowo-techniczne, krajowe i  zagraniczne. Poprzez te działania popularyzujemy wiedzę, kulturę techniczną i ekologiczną oraz etykę zawodową. Kontynuowaliśmy podjęte w poprzedniej kadencji działania innowacyjne w dziedzinie odnawialnych źródeł energii.

Z inicjatywy Zarządu OR SEP Zarząd ENEA Wytwarzanie S.A. ufundował tablicę pamiątkową w celu uhonorowania ludzi związanych z historią Elektrowni Kozienice dyrektora budowy Elektrowni Kozienice Pana Józefa Zielińskiego oraz pierwszego dyrektora Elektrowni Pana Adama Białego. Tablica została odsłonięta 17 grudnia 2014 r.

Rok 2016 jest rokiem jubileuszowym obchodzimy 95-lecie powstania Oddziału Radomskiego SEP i wszystkie imprezy przygotowywane przez Oddział Radomski SEP były organizowane pod tym hasłem.

Główne uroczystości Jubileuszu 95-lecia Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Włodzimierza Krukowskiego odbyły się 21 października 2016 r. w tym Konferencja „ Globalne wyzwania energetyczne w XXI wieku” oraz gala jubileuszowa w Mazowieckiem Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu. Z okazji obchodzonego jubileuszu Oddział Radomski otrzymał przyznaną przez ZG SEP Szafirową Odznakę Honorową SEP. Otrzymaliśmy również przyznany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika medal pamiątkowy PRO MASOVIA.

Uczestniczyliśmy w wyjeździe 1-03 lipca 2016 r na jubileuszowe uroczystości z okazji 75 rocznicy mordu na Profesorach Lwowskich we Lwowie w tym patrona Oddziału Radomskiego prof. Włodzimierza Krukowskiego i inteligencji w Stanisławowie na Ukrainie.

Rok 2017 ogłoszono w SEP Rokiem prof. dr inż. Włodzimierza Krukowskiego (1887-1941) w 130 rocznicę Jego urodzin – wybitnego polskiego elektrotechnika, światowej sławy uczonego w dziedzinie metrologii elektrycznej, Profesora Politechniki Lwowskiej, działacza Stowarzyszenia Elektryków Polskich obecnie Patrona Oddziału Radomskiego SEP.

Rozpoczęto przygotowania do wystawy historycznej pt „ Początki elektryfikacji polskich miast - Elektrownia Miejska w Radomiu 1901-1956” oraz III Międzynarodowej Konferencji poświęconej prof. Włodzimierzowi Krukowskiemu i jego pracom naukowym” Bezpośrednimi organizatorami wystawy i jej kuratorami byli z ramienia Oddziału Radomskiego, prof. Mariusz Malinowski jednocześnie Przewodniczący Polskiej Sekcji IEEE i mgr Tomasz Staniszewski, kolekcjoner i pasjonat historii gospodarczej. Obaj członkowie Komisji Historycznej Oddziału Radomskiego SEP. Wystawa została zorganizowana wspólnie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia oraz Archiwum Miejskim w Radomiu. Wmurowana została tablica pamiątkowa poświęcona pierwszym budowniczym i dyrektorom tej elektrowni: Witoldowi Idźkowskiemu, Franciszkowi Bilekowi i Aleksandrowi Chądzyńskiemu, który był jednocześnie pierwszym Prezesem Oddziału Radomskiego SEP. Wydana została książka ”Elektrownia Miejska w Radomiu 1901-1956” autorstwa Tomasza Staniszewskiego oraz Biuletyn Informacyjny Oddziału Radomskiego SEP zawierający wszystkie materiały konferencyjne.. Patronami tych wydarzeń byli: Polska Akademia Nauk, PTET i S, PS IEEE, SEP. Patronat honorowy nad tym wydarzeniami objął Prezydent Miasta Radomia. Firmy, które wsparły nasze działania finansowo. Były to: PSE, ENEA Wytwarzanie w Świerżach Górnych, ABB, Radkom.

Nie zapominaliśmy również o młodzieży umożliwiając studentom realizowanie się w ramach Koła Studenckiego SEP przy Oddziale.

Zarząd Oddziału jest współorganizatorem corocznego „Konkursu na najlepszą pracę inżynierską dla absolwentów Wydziału Transportu i Elektrotechniki UTH w Radomiu. OR jest organizatorem konkursu fotograficznego – „Człowiek i elektryczność”. Uczestniczymy i wspieramy Olimpiadę Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej w Zespole Szkół Elektronicznych. Wspieramy Konkurs Grafiki Komputerowej przy Zespole Szkół Elektronicznych Aktywną działalnością w kadencji  2014-2018 wyróżniała się Oddziałowa Komisja Historyczna . Braliśmy czynny udział w 2014 r na Kongresie Elektryki Polskiej w panelu historycznym wygłaszając referat pt. ”Historia elektryki w regionie radomsko – kieleckim” Referat ten został opublikowany w tomie II Monografii II Kongresu Elektryki Polskiej w rozdziale historia. W Oddziale Radomskim w pracach Komisji Historycznej działają kol. Wiesław Michalski,  Kol. Tomasz Staniszewski i Kol. Mariusz Malinowski. Braliśmy udział w przygotowaniu i redagowaniu monografii o prof. Włodzimierzu Krukowskim, której wydanie nastąpiło w 2020 r. Braliśmy czynny udział w organizowaniu uroczystości 95-lecia Oddziału Radomskiego w 2016 r.  Jako OKH OR organizowaliśmy III Międzynarodową Konferencję poświęconej prof. Włodzimierzowi Krukowskiemu i jego pracom naukowym oraz wystawy i konferencji pt. „Początki elektryfikacji polskich miast – Elektrownia Miejska w Radomiu 1901-1956”. Uczestniczyliśmy w Sympozjach Historii Elektryki w I w 2015 r. w Gdańsku w II w 2016 r w Szczecinie w III w 2017 r we Wrocławiu, w IV 2018 roku  w Krakowie, oraz w V w Białymstoku (on-line). Szereg publikacji na temat historii Oddziału Radomskiego i postaci prof. Włodzimierza Krukowskiego oraz działań związanych z tymi wydarzeniami opublikowane zostało w czasopismach: Spektrum, Wiadomości Elektrotechniczne, INPE, Gazeta Wyborcza, TV Dami w Radomiu.

Przekazaliśmy biogramy wybitnych działaczy SEP, Wacława Demla i Ignacego Gościckiego oraz Tadeusza Kabacika do Słownika Biograficznego Techników Polskich (SBTP).

Dużą aktywnością w czasie mijającej kadencji wykazywały się koła Oddziału Radomskiego SEP. Członkowie kół aktywnie angażowali się w życie Oddziału. Jednocześnie organizowali różnego rodzaju wydarzenia dla członków kół, na które zapraszani byli wszyscy członkowie oddziału. Sprzyjało to integracji środowiska. Do szczególnie wyróżniających się kół należały : Koło Seniorów, Koło przy PSE, Koło Telekomunikacji, Koło ENEA Wytwarzanie w Kozienicach, Koło przy UT-H, Koło przy PE Zwoleń, Koło przy PGE Dystrybucja Skarżysko Kamienna, Koło przy RE Radom, Koło Studenckie ELEKTRYK przy UT-H. Działania kół były wspierane przez Oddział Radomski SEP. .W kadencji 2014-2018 członkowie Oddziału byli aktywni jako autorzy lub redagujący wydawnictwa związane z historią Oddziału i przemysłu  oraz artykuły do czasopism:

2018 Poznaniu zwołano XXXVIII WZD. Akceptację delegatów uzyskało 10 z 11 zgłoszonych kandydatów do Godności Członka Honorowego, Kol. Marek Grzywacz otrzymał z rąk Kol. Piotra Szymczaka podziękowanie za dotychczasową pracę na rzecz Stowarzyszenia oraz akt nadania Godności Członka Honorowego SEP. W tym dniu również ogłoszono i wręczono dyplomy w konkursie na najaktywniejszy  Oddział w SEP za minioną kadencję. W kategorii od 400 do 800 członków został uhonorowany Oddział Radomski.

Ustanowienie roku 2019 rokiem obchodów 100-lecia SEP. Nasze koleżanki członkinie Oddziału Radomskiego aktywnie uczestniczą w kolejnych ogólnopolskich spotkaniach kobiet.. Kolejne VI Forum Kobiet miało odbyć się w Radomiu w dniach 23÷25 kwietnia 2020 r. jednak ze względu na postępującą epidemię zostało odłożone do realizacji w terminie późniejszym.

W dniach 6-7 czerwca 2019 r. z okazji Jubileuszu 100-lecia Stowarzyszenia, został uroczyście odsłonięty na dziedzińcu Politechniki Warszawskiej pomnik pierwszego prezesa SEP i pierwszego Dziekana Wydziału Elektrycznego PW prof. Mieczysława Pożaryskiego.

We Lwowie miało miejsce uroczyste zamknięcie obchodów 100-lecia SEP. Oddział reprezentowali. Miała miejsce uroczysta sesja na Politechnice Lwowskiej. Wręczone zostały Medale 100.lecia SEP. Otrzymali je Kol. Bolesław Pałac i Kol. Wiesław Michalski. Odbyła się sesja polsko-ukraińska nt. „Rozwój elektrotechniki i działalności stowarzyszeniowej w ośrodku lwowskim w latach 1919÷2019”.

We Lwowie na Ukrainie kontynuowano obchody 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Zapoczątkowano je w grudniu 2018 roku podczas spotkania świąteczno- noworocznego członków i sympatyków SEP. Lwów był jednym z sześciu ośrodków polskiej nauki, gdzie podjęto inicjatywę powołania Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich, przekształconego następnie w Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Okres Epidemii

Rok 2020 r rozpoczęliśmy z nadzieja na dalszą aktywną działalność stowarzyszeniową. Panująca epidemia spowodowała że co miesiąc były przekazywane informacje o bieżących działaniach Zarządu i Biura Oddziału za pomocą poczty internetowej.

21 marca zmarł Kol. Eugeniusz Sikorski, wieloletni działacz pełniący wiele odpowiedzialnych funkcji w Oddziale. Zaś 25 maja br. zmarła wieloletnia pracownica Oddziału Kol. Barbara Cholewińska. W dniu 16 marca została wydana długo oczekiwana monografia poświęcona patronowi Oddziału prof. Włodzimierzowi Krukowskiemu. Z powodu panującej epidemii uroczysta promocja książki będzie miała miejsce podczas jubileuszu 100-lecia Oddziału Radomskiego SEP.

W okresie epidemii w 2020 r Biuro Oddziału pracowało zdalnie.

Większość członków Zarządu to wieloletni wypróbowani działacze SEP. Dzięki nim SEP wyróżniał i wyróżnia się spośród wielu Stowarzyszeń wielką aktywnością i różnorodnością pracy społecznej.

W dalszym ciągu prowadziliśmy wypracowaną i sprawdzoną działalność w Oddziale, jedynie formy zostały dostosowane do sytuacji. Podstawę działalności Oddziału stanowią: kursy dokształcające, ustawiczne szkolenia, egzaminy na grupy kwalifikacyjne.

Za nami wyjątkowo trudny rok 2020. Obecny Rok 2021 Rok Jubileuszu 100.lecia Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, który mieliśmy nadzieję że przyniesie nam spokój, zdrowie i więcej radości – szczerze tego nam wszystkim życzę, chociaż obecna sytuacja epidemiologiczna nie napawa optymizmem.

Niewiele organizacji społecznych w Polsce może pochwalić się nieprzerwanym działaniem przez cały okres stulecia jakie upłynęło od odzyskania przez nasz kraj niepodległości, po 123 latach niewoli, w chwili zakończenia  pierwszej wojny światowej w listopadzie 1918 r. Stowarzyszenie Elektryków Polskich nie przerwało realizacji swej misji nawet w najgorszych chwilach mroków okupacji, gdy w 1939 r. Rzeczpospolita Polska ponownie rozdarta została przez ościenne państwa rządzone przez okrutne, totalitarne reżimy.

W czasach powojennej odbudowy, zarówno tej po pierwszej jak i po drugiej wojnie światowej członkowie Stowarzyszenia Elektryków Polskich zawsze znajdowali się w awangardzie nauki i pracy, służąc Ojczyźnie swymi talentami i umiejętnościami, we wszystkich specjalnościach szeroko pojętej elektryki.  Tak jest również i teraz, po zakończonej sukcesem transformacji ustrojowej, kiedy wysiłek Członków SEP służy rozwojowi cywilizacyjnemu i bezpieczeństwu Rzeczpospolitej, a także ciągłej poprawie dobrobytu jej Obywateli.

100 lat działalności Radomskiego Oddziału SEP, to tysiące godzin bezinteresownej  pracy elektryków różnych specjalności na rzecz rozwoju Kielecczyzny, Ziemi Radomskiej i kraju, w każdych warunkach społecznych i sytuacjach.

Przegląd 100 – letniej społecznej działalności Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich  obrazuje i uzasadnia sens pracy społecznej kolejnych pokoleń elektryków w szeregach Stowarzyszenia, którego rozwój jest największym zadośćuczynieniem dla uczestników pierwszego Zjazdu Organizacyjnego SEP w czerwcu 1919 r.

Z okazji Jubileuszu 100-lecia istnienia ważne jest aby przy każdej okazji podkreślać duży wkład naszych poprzedników w rozwój Kraju – gospodarki, nauki i techniki co staramy się czynić.

 W 2021 roku 100-lecia istnienia O.R. Stowarzyszenia Elektryków Polskich,  weszliśmy nie tylko z radością i zadowoleniem ale również z zadumą nad tym czego dokonaliśmy i nad tym co nas czeka w przyszłości. Jednocześnie obdarzajmy się nawzajem  życzliwością i szacunkiem wobec siebie, bądźmy dumni z przynależenia do SEP a będziemy postrzegani w środowisku i na zewnątrz za godnych naszych poprzedników, a tym samym podniesie to prestiż  naszemu Stowarzyszeniu.

Wiesław Michalski

Prezes Oddziału Radomskiego SEP (2014-2022)