2019-02-20

Jak zostać członkiem.

Składki członkowskie:
Składka członkowska normalna wynosi  -    13 zł miesięcznie
Składka członkowska ulgowa wynosi     -  6,50 zł miesięcznie

1. Z obowiązku opłacania składek zwolnieni są:

  • członkowie honorowi SEP,
  • zasłużeni seniorzy SEP .

2. Okresowo Zarządy Oddziałów na wniosek zainteresowanych lub ich macierzystych kół zwalniają z opłacania składek członków SEP:

  1.     bezrobotnych,
  2.     przebywających na świadczeniach przedemerytalnych,
  3.     w innych uzasadnionych przypadkach.

3. Składki ulgowe opłacają członkowie SEP:

  1.     emeryci i renciści,
  2.     studenci i uczniowie,
  3.     przebywający na urlopach wychowawczych,
  4.     dla których SEP jest drugim stowarzyszeniem naukowo-technicznym,
  5.     znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, w odniesieniu do których zarząd macierzystego oddziału SEP podjął decyzję w sprawie zastosowania składki ulgowej.

Opłatę za składki należy przekazywać na konto:

96 2490 0005 0000 4530 9622 1675
Alior Bank

Odbiorca:
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Radomski
26-600 Radom
ul. W. Krukowskiego 1

W temacie przelewu należy podać: nazwisko, koło i okres jakiego dotyczy wpłata.