2021-02-04

Historia Oddziału Radomskiego SEP

{loadposition position-2}

Jubileusz 100  lecia Oddziału Radomskiego

Stowarzyszenia Elektryków Polskich

(1921-2021)

Powstanie i działalność Oddziału Radomskiego SEP

     Drugi Ogólnopolski Zjazd Elektrotechników obradujący 30 X do 1.XI 1921 roku w Toruniu, powołał do życia Radomskie Koło S.E.P. obejmujące swoją działalnością woj. kieleckie, lubelskie, radomskie, chełmskie, bialsko - podlaskie. Prezesem Radomskiego Koła S.E.P. został Aleksander Chądzyński – dyrektor Elektrowni Miejskiej w Radomiu.

W 1928 r. Walny Zjazd Delegatów SEP w Toruniu, zmienił nazwę stowarzyszenia na Stowarzyszenie Elektryków Polskich, uchwalił nowy statut oraz przemianował Koła na Oddziały S.E.P. Radomski Oddział S.E.P liczył w 1928r. 6 członków a prezesem został ponownie Aleksander Chądzyński.

W latach 1929 - 1935 do Radomskiego Oddziału S.E.P wstąpili nowi elektrycy z Radomia, Skarżyska, Starachowic, Pionek i Dęblina powiększając stan do 15 członków. Siedzibą Oddziału w 1933r był lokal przy ul. Mariackiej 15a w Radomiu a prezesem został Adam Kuczyński.

W czerwcu 1935 roku Radomski O/S.E.P. został przemianowany na O/Radomsko-Kielecki z siedzibą w Skarżysku Kam. Zajmował się szkoleniem kadr technicznych. W następnych latach wzrosła liczba członków Oddziału Radomsko-Kieleckiego SEP osiągając w przededniu II wojny światowej liczbę 24 osób. W 1938 r funkcję prezesa Oddziału Radomsko-Kieleckiego pełnił Wacław Demel a Komisji Rewizyjnej przewodniczył Marceli Grzywacz. W 1939 r prezesem zostaje Ignacy Gościcki (po wyzwoleniu prof. Politechniki Gdańskiej). Wiceprezesem mgr inż. Wacław Demel (dyr. Elektrowni w Kielcach). Radomski Oddział posiada również swój wkład   w organizacyjny dorobek Stowarzyszenia w okresie międzywojennym poprzez udział jego członków w pracach Centralnych Komisji i agend S.E.P.. np. inż. Aleksander Chądzyński był korespondentem utworzonego w 1931 r. Biura Znaku Przepisowego S.E.P. czuwającego nad jakością wyrobów ówczesnego przemysłu elektrotechnicznego.

Wojna w 1939 r. właściwie zamknęła pierwszy okres historii Radomsko – Kieleckiego Oddziału.

Po wojnie z inicjatywy prof. Karola Przanowskiegoczłonka SEP od 1938 rpracownicy Zjednoczenia Elektrowni Okregu Radomsko-Kieleckiego (ZEORK) i Rejonowego Urzędu Telefoniczno-Telegraficznego (RUTT) w Radomiu zwołują we wrześniu 1945 roku w Skarżysku Kam. pierwsze po wojnie zebranie 33 członków S.E.P. na którym wybrano Zarząd Oddziału.

Oddział działał do 1948 r. w siedzibe ZEORK-u Skarżysko Kam. przy ulicy Konarskiego 12.

W 1950 r. organizuje się O/Kielecki SEP. W dniu 1 stycznia 1951 r. siedzibę Radomskiego Oddziału przeniesiono ze Skarżyska Kamamiennej   do Radomia. Prezesem Oddziału był wówczas mgr. inż. Czesław Jakobi - kier. Wydz. Elektrowni Zjednoczenia Elektrowni Okręgu Wschodniego (ZEOW) po którym funkcję tę przejął w 1952 r. mgr inż. Ryszard Kwiatkowski naczelny inżynier ZEOW.

W następnych latach funkcję prezesa O/Radomskiego SEP kolejno pełnili:

1953 r. inż. Aleksy Oszkodar dyr. ZEOW, 1954 r. mgr inż. Wojciech Kryściński z-ca k-ka Wydz. Elektrowni ZEOW, 1955 r. mgr inż. Zenon Sarnowski z-ca dyr. ds. inwestycji ZEOW, 1956 r. teletechnik Jan Różalski.

Głównymi kierunkami działania Stowarzyszenia w tym okresie były:

- propagowanie postępu technicznego

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr technicznych oraz pomoc jednostkom gospodarki narodowej w rozwiązywaniu problemów wykonania zadanego planu 6 – letniego.

Stąd w 1951 r. została podjęta akcja organizacji Kół Zakładowych jako podstawowych ogniw Stowarzyszenia.

W Radomskim O/SEP najwcześniej powstało koło przy Rejonowym Urzędzie Telekomunikacji w Radomiu.

Punktem zwrotnym w życiu nie tylko Radomskiego Oddziału ale całego Stowarzyszenia były obrady IX Zjazdu Delegatów w dniu 21 września 1956r w Krakowie, gdzie w obliczu wydarzeń politycznych tego okresu dyskusja toczyła się nad modelem i kierunkiem rozwoju Stowarzyszenia.

Zobowiązano zarząd do opracowania nowego statutu oraz włączenie się do prac nad statutem NOT. Zjazd zlecił reaktywowanie działalności Biura Znaku Przepisowego SEP jak również powołał Izby Rzeczoznawców SEP, spowodował przyspieszenie prac Centralnej Komisji Słownictwa Elektrotechnicznego oraz uatrakcyjnienie przynależności do SEP poprzez rozwój życia kulturalno – towarzyskiego.

Na X Zjeździe w Katowicach 15września 1957r został uchwalony nowy statut SEP na mocy którego oprócz istniejących już form pracy wprowadzono działalność w zakresie normalizacji, słownictwa elektrotechnicznego, historii techniki, popularyzacji zagadnień technicznych, sprawdzanie kwalifikacji energetyków i elektryków oraz nadawanie grup kwalifikacyjnych.

Prezesem Oddziału Radomskiego SEP w pełnym wydarzeń 1957r. był kol. mgr inż. Wojciech Kryściński. Jednakże dopiero kolejny Zarząd z jego Prezesem mgr. inż. Stanisławem Dziurzyńskim uczestniczył w kształtowaniu właściwych kierunków pracy Stowarzyszenia.

W jubileuszowym dla Stowarzyszenia roku 1959 funkcję prezesa Radomskiego O/SEP objął Kol. Wojciech Wieliński. Aktywność społeczna wielkie zaangażowanie w sprawy Stowarzyszenia i osobiste cechy kol. W. Wielińskiego sprawiły, że był on w kolejnych latach wybierany prezesem Oddziału Radomskiego aż do 1987 r. Umiejętnie sterowana praca Oddziału Radomskiego SEP zaczęła dawać efekty w każdej dziedzinie działalności.

W czerwcu tego roku na Walnym Zebraniu w Domu Technika NOT wytyczono kierunki działania Oddziału SEP na kolejne 3 – lata i wybrano nowe władze. Prezesem został

inż. Lech Nowosad, który pełnił swoją funkcję przez dwie kolejne kadencje do 1994 r.

Okres 1991-1996 obfitował w wydarzenia mające decydujący wpływ na działalność i rozwój Stowarzyszenia.

Rok 1991 był pierwszym rokiem SEP w oparciu o nowy Statut Stowarzyszenia uchwalony w Opolu na XXVI Walnym Zjeździe Delegatów SEP w dniu 15września 1990 r.

W dn. 26.02.1994 r. odbył się Walny Zjazd Delegatów Kół O/Radomskiego SEP na którym to wybrano nowe władze, a prezesem został kol. mgr inż. Marek Grzywacz, który to pełnił funkcję prezesa przez dwie kolejne kadencje do 2002r. Zarówno on jak i większość członków Zarządu to wieloletni wypróbowani działacze SEP. Dzięki nim SEP wyróżniał i wyróżnia się spośród wielu Stowarzyszeń wielką aktywnością i różnorodnością pracy społecznej.

W kadencji tej zrobiono bardzo wiele dając mocne podwaliny pod dalszą działalność Oddziału Radomskiego po okresie transformacji społecznej w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia.

Po dłuższych staraniach 11 sierpnia 2000 r Sąd Okręgowy w Radomiu nadał Oddziałowi Radomskiemu SEP osobowość prawną co umożliwiło prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej. W okresie tym wielu naszych kolegów zostało wybranych do władz Centralnych Stowarzyszenia. Wznowiono wydawanie Biuletynu Informacyjnego Oddziału Radomskiego SEP w nowej szacie graficznej pod redakcją kol. Wiesława Michalskiego. Pełnił on również funkcję kierownika Centrum Szkolenia i Rzeczoznawstwa przy O.R SEP w latach ( 1994 – 2008 )

Zarząd Oddziału Radomskiego rozpoczyna starania o budowę własnej małej elektrowni wodnej (MEW) na zbiorniku wodnym w Koszorowie k/Chlewisk (uroczyste uruchomienie i otwarcie oraz włączenie do systemu elektroenergetycznego nastąpiło 07.grudnia 2006r.) Wiele wysiłku i starań aby elektrownia powstała włożył kol. Lech Nowosad a budowę nadzorował kol. Lech Dziewierz.  

Zostaliśmy również zarejestrowani w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie jako instytucja szkoleniowa.

Na następną kadencję 2006 – 2010 prezesem Oddziału został kol. mgr inż. Jacek Szydłowski

dyr. Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu, który pełnił tę funkcję przez dwie kadencje do 2014 r.

Dużym przedsięwzięciem było zorganizowanie wspólnie z Polskim Towarzystwem Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej 13 października 2009 r. pod patronatem Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk Międzynarodowego Seminarium poświęconego pamięci prof. Włodzimierza Krukowskiego urodzonego w 1887 r. w Radomiu uczonego, pioniera polskiej metrologii elektrycznej. ( Biuletyn nr 1/2009/20)

Głównym organizatorem tych spotkań poświęconych prof. Włodzimierzowi Krukowskiemu był kol. Wiesław Michalski wiceprezes OR SEP.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Seminarium poświęconego pamięci prof. Włodzimierza Krukowskiego - W. Michalski przedstawił wyniki z realizacji postanowień z Seminarium:

20.01.2011 r. – Zarząd Główny SEP nadał Oddziałowi Radomskiemu imię prof. Włodzimierza Krukowskiego

20.04.2011 r. – Zarząd Główny SEP zatwierdził wzór ogólnopolskiego medalu im. prof. Włodzimierza Krukowskiego oraz regulaminu przyznawania tego medalu (medal ten został ustanowiony przez XXXV WZD SEP w Katowicach w dniach 25-26.06.2010 r. na wniosek Zarządu Oddziału Radomskiego.

Ustanowienie medalu ma na celu: upamiętnienie działalności i zasług prof. Włodzimierza Krukowskiego oraz upamiętnienie jego tragicznej śmierci wśród grona profesorów lwowskich w nocy ¾. lipca 1941r) projekt medalu wykonał kol. Wiesław Michalski.

20.06.2011 r. – Na wniosek Oddziału Radomskiego SEP Rada Miasta Radomia podjęła uchwałę Nr 151/2011 o nadaniu ulicy dojazdowej do budynku NOT nazwy prof. Włodzimierza Krukowskiego.

Ze względu na dobrą kondycję finansową Oddziału mogliśmy realizować nowe zamierzenia dla dobra członków i spokojnie patrzeć w przyszłość.

W dniu 17 października 2011 r. w Radomiu w auli A-5 Wydziału Transportu i Elektrotechniki Politechniki Radomskiej pod naukowym patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN odbyło się II Międzynarodowe Seminarium poświęcone pamięci prof. Włodzimierza Krukowskiego,  w związku z 70 rocznicą Jego śmierci w ramach obchodów 90-lecia O.R. SEP Organizatorami seminarium byli: Oddział Radomski Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.

W obu seminariach uczestniczyli zaproszeni goście z Lwiwskiej Politechniki z Ukrainy :

prof. Orest Iwachiw, prof. Pylyp Skoropad, prof. Włodzimierz Choma. Licznie reprezentowane także były politechniki krajowe. ( Biuletyn nr 1/2011/21)

  Oddział Radomski SEP był również w 2013 r. gospodarzem i organizatorem obchodów Międzynarodowego Dnia Elektryki zorganizowanych przez Koło przy Elektrowni ENEA Wytwarzanie w Świerżach Górnych w dniu 10. 06. 3013 r. pod przewodnictwem kol. Marka Grzywacza.

    Poszukując nowych możliwości oraz realizując założenia statutowe stowarzyszenia z inicjatywy kol. Prezesa Jacka Szydłowskiego, Zarząd O.R. postanowił. rozpocząć działania w zakresie odnawialnych źródeł energii a w szczególności w zakresie energetyki fotowoltaicznej.

02.11.2012 r. podjęto działanie zmierzające do utworzenia Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych (CKF) pod kierownictwem kol. mgr inż. Radosława Gutowskiego. Uroczysta inauguracja otwarcia laboratorium nastąpiła 17. 10. 2013 r.  

W dużej mierze przy współpracy z naszą uczelnią Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu wypracowaliśmy działania związane z utworzeniem Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych co zaowocowało uzyskaniem akredytacji naszego laboratorium (jednego z pierwszych w kraju) na wykonywanie akredytowanych szkoleń w zakresie fotowoltaiki, a nastąpiło to 29. 05. 2014 r. Laboratorium działapod kierownictwem dr inż. Radosława Figury.

W dniu 01.03.2014 r. Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Radomskiego wybrało na 44 kadencję (2014-2018) prezesa Oddziału i 14 osobowy Zarząd. Prezesem został wybrany kol. Wiesław Michalski.

W związku z dynamicznym rozwojem sektora pojazdów elektrycznych oraz całego otoczenia związanego z ich eksploatacją widzieliśmy silną potrzebę włączenie się naszego Stowarzyszenia w nurt tych bardzo ważnych wydarzeń technicznych i biznesowych. Zarząd Główny na mocy uchwały nr 207 – 2014/2018 powołał Polski Komitet Elektromobilności PK-MOBIL z siedzibą w Radomiu z jej Przewodniczącym Radosławem Gutowskim.

Wydana została staraniem Oddziału monografia ”Historia i Pamięć - Włodzimierz Krukowski (1887-1941) twórca lwowskiej szkoły pomiarów elektrycznych” przy współudziale Pracowni Historycznej SEP w Opolu pod redakcją prof. Jerzego Hickiewicza.

Promocja książki z powodu epidemii zaplanowana jest w okresie obchodów 100.lecia OR SEP w 2021 r.  

Należy wymienić tych Członków Oddziału którzy działają w strukturach ZG SEP: kol. Marek Grzywacz jako wiceprezes SEP                i wiceprezes NOT, Jerzy Cholewiński członek Komisji Rewizyjnej SEP, Wiesław Michalski członek Rady Prezesów SEP, członek Centralnej Komisji Historycznej SEP, Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych oraz zastępca Przewodniczącego Komisji ds. współpracy z Ukrainą, Dionizy Saniawa jako wiceprzewodniczący Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów, oraz wiceprzewodniczący Kapituły konkursu na wyróżniającego się nauczyciela, opiekunai sojusznika młodzieży.

Już za nami wyjątkowo trudny rok 2020. Przed nami Nowy Rok 2021 Rok Jubileuszu 100.lecia Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, który mamy nadzieję przyniesie nam spokój, zdrowie i więcej radości – szczerze tego nam wszystkim życzę.

Rozpoczynamy przygotowania do obchodów Jubileuszu 100-lecia Oddziału Radomskiego, który przypada w 2021 r. mając nadzieję,    że zaplanowana główna gala jubileuszowych uroczystości odbędzie się 23 padziernika 2021 r.(sobota)

100 lat działalności Radomskiego Oddziału SEP, to tysiące godzin bezinteresownej pracy elektryków różnych specjalności na rzecz rozwoju Kielecczyzny, Ziemi Radomskiej i kraju, w każdych warunkach społecznych i sytuacjach.

       Nawet ten skrócony przegląd 100 – letniej społecznej działalności Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Radomiu obrazuje i uzasadnia sens pracy społecznej kolejnych pokoleń elektryków w szeregach Stowarzyszenia, którego rozwój jest największym zadośćuczynieniem dla uczestników pierwszego Zjazdu Organizacyjnego SEP w czerwcu 1919 r.

W przygotowaniu pełna monografia Oddziału.

Wiesław Michalski