2016-03-22

90 lat Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Początki rozwoju elektryki

Zjawisko elektryzacji występujące przy pocieraniu bursztynu znali już starożytni uczeni. Od nich zapożyczono słowo bursztyn, czyli „elektron” które służy nam do dziś do tworzenia
nowych skojarzeń i pojęć. Na początku powstania i rozwoju elektryki zjawiska magnetyczne i elektryczne obserwowane w naturze uznawane były jako wzajemnie niezależne. Zajmowali się nimi, poznając je, a później eksperymentując ludzie różnych profesji już od czasów prehistorycznych aż do początków XIX stulecia.
Dzięki odkryciom Hansa Christiana Oersteda, Andre Marie Ampere i Michaela Faradaya okazało się, że istnieje ścisły związek miedzy magnetyzmem i elektrycznością, dało to podstawy do dalszych eksperymentów i współczesnego wykorzystania energii elektrycznej w szerokim zakresie.
Szczególnie po roku 1884 kiedy powstawały pierwsze wydziały elektryczne na wyższych uczelniach.


Początki działalności stowarzyszeniowej elektryków
Początki społecznego życia elektrotechników na ziemiach polskich rozdzielonych podówczas między trzech zaborców datuje się z końca XIX wieku. Elektrotechnika – młoda jeszcze wówczas dyscyplina – posiadała już jednak wśród rozproszonych Polaków swoich wyznawców, którzy dążyli do skupienia się celem wspólnego omawiania swych spraw fachowych, pogłębienie wiedzy, wymiany doświadczeń, a przede wszystkim popieranie wszelkimi sposobami rozwoju elektrotechniki rodzimej we wszystkich jej przejawach.
Ponieważ nie było mowy o jawnym zrzeszaniu się w 1898 r. wykorzystano możliwość założenia Klubu naukowo-technicznego, którego statut zatwierdziły ówczesne władze carskie. W kilka miesięcy później w 1899 r. powstało w Warszawie pierwsze zrzeszenie elektryków polskich w postaci Delegacji Elektrotechnicznej przy Sekcji Technicznej Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Popierania Rosyjskiego Przemysłu i Handlu. Przewodniczącym Delegacji został jej organizator Kazimierz Obrębowicz.
Ważnym wydarzeniem było zorganizowanie w Warszawie dniach 1-3 października 1903 r. pierwszego w historii Zjazdu Elektrotechników w Polsce, który ze względów konspiracyjnych
nazwano „Ogólnym Posiedzeniem Członków Delegacji przy współudziale zaproszonych gości” W 1904 r. Delegacja Elektrotechniczna przekształciła się w Koło Elektrotechników, które w 1907 r. przystąpiło do Stowarzyszenia Techników w Warszawie. W czasach zaborów wielu Polaków studiowało elektrykę na uczelniach zagranicznych i wstępowali do stowarzyszeń tam działających. Szczególną popularnością cieszyła się w owym czasie politechnika w Darmstadt. Jej absolwenci wywarli duży wpływ na rozwój elektryki w Polsce.
Uczelnię tę kończyli między innymi późniejsi profesorowie Politechniki Lwowskiej Włodzimierz Krukowski, Gabriel Sokolnicki, Aleksander Rothert, rektor Politechniki Warszawskiej Kazimierz Drewnowski i Mieczysław Pożaryski (pierwszy prezes SEP).
Nie sposób nie wspomnieć, że we Lwowie elektrycy polscy działali nieformalnie od 1901 r. a w marcu 1908 r. została powołana oficjalnie Sekcja Elektrotechniczna przy Towarzystwie Politechnicznym. Jej przewodniczącym został Kazimierz Drewnowski. Członkami założycielami byli m.in. profesorowie Politechniki Lwowskiej: Roman Dzieślewski, Ignacy Mościcki i Gabriel Sokolnicki. Podczas pierwszego Ogólnopolskiego Zjazdu Elektrotechników w 1919 r. Sekcja Elektrotechniczna przekształciła się w Lwowskie Koło SEP. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, 7-9 czerwca 1919 r. odbył się Zjazd, a jego wynikiem było powołanie do życia Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich obejmującego swoim działaniem cały kraj. Nowo powstałe Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich, stało się spadkobiercą pięknych tradycji pionierów społecznej pracy nad rozwojem polskiej elektrotechniki, a jego organizatorzy przyszli na Zjazd z opartym o te tradycje, programem nie pozbawionym cech postępu. Pierwszym prezesem SEP został Mieczysław Pożaryski. W Zjeździe tym brali udział również elektrycy z Radomia i Województwa Radomskiego.
Poz.   23 Bilek Franciszek, Radom, ul. Długa 16
Poz.   50 Cielecki Bolesław, Ćmielów st. P. Ostrowiec
Poz.   64 Dądziński Edmund, Radom, ul. Piłsudskiego 7 m. 6
Poz.   94 Goldberg Ignacy, Radom ul. Sporna 7
Poz. 166 Kuczyński Adam, Radom, ul. Mariacka 15 m. 1
Poz. 185 Łypaczewski Lucjan, Radom, DOKP
Poz. 220 Olszewski Kazimierz, Radom, ul. Lubelska 41
Poz. 228 Paschalski Kazimierz, Radom
Poz. 244 Potemski Edward, Chlewiska, st. Szydłowiec
Poz. 263 Rozenman Ignacy, Radom, ul. Kościelna 16
Poz. 280 Skulski Stanisław, Radom, ul. Trawna 9

Lata 1921-1939
Drugi Ogólnopolski Zjazd Elektrotechników obradujący 30 X do 1 XI 1921 roku w Toruniu, powołał do życia Radomskie Koło SEP obejmujące swoją działalnością województwa: kieleckie, lubelskie, radomskie, chełmskie, bialsko - podlaskie. Prezesem Radomskiego Koła SEP został Aleksander Chądzyński – dyrektor Elektrowni Miejskiej w Radomiu.
W następnych kilku latach teren działalności Radomskiego Koła SEP zawężył się do okręgu radomsko – kieleckiego, co spowodowało zmniejszenie jego liczby członków do 6 osób.
W 1928 r. odbył się Walny Zjazd Delegatów SEP w Toruniu, który uchwalił nowy statut, zmienił nazwę na Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz przemianował Koła na Oddziały SEP. Radomski Oddział SEP liczył w 1928 r. 6 członków, a prezesem został Aleksander Chądzyński. W latach 1929-1935 do Radomskiego Oddziału SEP wstąpili nowi elektrycy z Radomia, Skarżyska, Starachowic, Pionek i Dęblina powiększając stan do 15 członków, a siedzibą Oddziału w 1933 r. był lokal przy ul. Mariackiej 15a w Radomiu, a prezesem został Adam Kuczyński.
W czerwcu 1935 roku Oddział Radomski SEP został przemianowany na Oddział Radomsko-Kielecki z siedzibą w Skarżysku Kamiennej. Zajmował się szkoleniem kadr technicznych. W następnych latach wzrosła liczba członków Oddziału Radomsko-Kieleckiego SEP osiągając liczbę 24 osób w 1939 r. W 1938 r. funkcję prezesa Oddziału Radomsko-Kieleckiego pełnił Wacław Demel, a Komisji Rewizyjnej przewodniczył Marceli Grzywacz. W 1939 r. prezesem zostaje Ignacy Gościcki (po wyzwoleniu prof. Politechniki Gdańskiej). Wiceprezesem mgr inż. Wacław Demel Elektrowni w Kielcach. Radomski Oddział posiada również swój wkład w organizacyjny dorobek Stowarzyszenia w okresie międzywojennym poprzez, udział jego członków w pracach Centralnych Komisji i agend SEP. Przykładowo inż. Chędzyński był korespondentem utworzonego w 1931 r. Biura Znaku Przepisowego SEP, czuwającego nad jakością wyrobów ówczesnego przemysłu elektrotechnicznego.
W 1939 r. Stowarzyszenie Teletechników Polskich połączyło się z naszym Stowarzyszeniem.
Wojna w 1939 r. właściwie zamknęła pierwszy okres historii Oddziału Radomsko–Kieleckiego SEP.
Po wojnie inicjatywę prof. Karola Przanowskiego podjęli pracownicy ZEORK-u i RUTT Radom i we wrześniu 1945 roku w Skarżysku Kamiennej odbyło się pierwsze po wojnie zebranie 33 trzech członków SEP, na którym wybrano Zarząd Oddziału, który działał do 1948 r. z siedzibą w ZEORK-u w Skarżysku Kamiennej przy ulicy Konarskiego 12.
W 1950 r. organizuje się Oddział Kielecki SEP. W dniu 1 stycznia 1951 r. siedzibę Oddziału Radomskiego przeniesiono ze Skarżyska Kam. do Radomia. Prezesem Oddziału był wówczas mgr. inż. Czesław Jakobi - kierownik Wydz. Elektrowni ZEOW, po którym funkcję tę przejął w 1952 r. mgr. inż. Ryszard Kwiatkowski naczelny inżynier ZEOW.
W następnych latach tego okresu funkcję prezesa Oddziału Radomskiego SEP kolejno pełnili:
1953 r. inż. Alesky Oszkodar - dyrektor ZEOW
1954 r. mgr inż. Wojciech Kryściński - zastępca kierownika wydziału elektycznego ZEOW
1955 r. mgr inż. Zenon Sarnowski - zastępca dyrektora ds inwestycji ZEOW
1956 r. teletechnik Jan Różalski
Głównymi kierunkami działania Stowarzyszenia w tym okresie były:
- propagowanie postępu technicznego
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr technicznych oraz pomoc jednostkom gospodarki narodowej w rozwiązywaniu problemów wykonania zadanego planu 6 – letniego.
Stąd w 1951 r. została podjęta akcja organizacji Kół Zakładowych jako podstawowych ogniw Stowarzyszenia.
W Oddziale Radomskim SEP najwcześniej powstało koło przy Rejonowym Urzędzie Telekomunikacji w Radomiu.
Punktem zwrotnym w życiu nie tylko Oddziału Radomskiego, ale całego Stowarzyszenia były obrady IX Zjazdu Delegatów w dniu 21 września 1956 r. w Krakowie, gdzie w obliczu wydarzeń politycznych tego okresu dyskusja toczyła się nad modelem i kierunkiem rozwoju Stowarzyszenia. Zobowiązano zarząd do opracowania nowego statutu oraz włączenie się do prac nad statutem NOT. Zjazd zlecił reaktywowanie działalności Biura Znaku Przepisowego SEP, jak również powołał Izby Rzeczoznawców SEP, spowodował przyspieszenie prac Centralnej Komisji Słownictwa Elektrotechnicznego oraz uatrakcyjnienie przynależności do SEP poprzez rozwój życia kulturalno – towarzyskiego.
Na X Zjeździe w Katowicach 15 września 1957 r. został uchwalony nowy statut SEP na mocy, którego oprócz istniejących już form pracy, wprowadzono działalność w zakresie normalizacji, słownictwa elektrotechnicznego, historii techniki, popularyzacji zagadnień technicznych, sprawdzanie kwalifikacji energetyków i elektryków oraz nadawanie grup kwalifikacyjnych.
Prezesem Oddziału Radomskiego SEP w pełnym wydarzeń 1957 r. był kol. mgr inż. Wojciech Kryściński. Jednakże dopiero kolejny Zarząd z jego Prezesem mgr inż. Stanisławem Dziurzyńskim uczestniczył w kształtowaniu właściwych kierunków pracy Stowarzyszenia. W jubileuszowym dla Stowarzyszenia roku 1959 funkcję prezesa Oddziału Radomskiego SEP objął Kol. Wojciech Wieliński. Aktywność społeczna wielkie zaangażowanie w sprawy Stowarzyszenia i osobiste cechy kol. Wojciecha Wielińskiego sprawiły, że był on w kolejnych latach wybierany prezesem Oddziału Radomskiego, aż do roku 1987. Umiejętnie sterowana praca Oddziału Radomskiego SEP zaczęła dawać efekty w każdej dziedzinie działalności. Między innymi w latach 1963-1968 funkcję Sekretarza Generalnego SEP pełnił kol. Henryk Zdziech.
W czerwcu tego roku na Walnym Zebraniu w Domu Technika NOT wytyczono kierunki działania Oddziału SEP na kolejne 3 – lata i wybrano nowe władze. Prezesem został inż. Lech Nowosad, który pełnił swoją funkcję przez dwie kolejne kadencje do 1994 r.
Okres 1991-1996 obfitował w wydarzenia mające decydujący wpływ na działalność i rozwój Stowarzyszenia.
Rok 1991 był pierwszym rokiem SEP w oparciu o nowy Statut Stowarzyszenia uchwalony w Opolu na XXVI Walnym Zjeździe Delegatów SEP w dniu 15 września 1990 r.
W dniu 26.02.1994 r. odbył się Walny Zjazd Delegatów Kół Oddziału Radomskiego SEP na którym to wybrano nowe władze, a prezesem został kol. mgr inż. Marek Grzywacz, który pełnił funkcję prezesa przez dwie kolejne kadencje do 2002 r. Zarówno on, jak i większość członków Zarządu to wieloletni wypróbowani działacze SEP. Dzięki nim SEP wyróżniał i wyróżnia się spośród wielu Stowarzyszeń wielką aktywnością i różnorodnością pracy społecznej.
W kadencji tej zrobiono bardzo wiele dając mocne podwaliny pod dalszą działalność Oddziału Radomskiego po okresie transformacji społecznej w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Po dłuższych staraniach 11 sierpnia 2000 r. Sąd Okręgowy w Radomiu nadał Oddziałowi Radomskiemu SEP osobowość prawną co umożliwiło prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej. W okresie tym wielu naszych kolegów zostało wybranych do władz Centralnych Stowarzyszenia. Wznowiono wydawanie Biuletynu Informacyjnego Oddziału Radomskiego SEP w nowej szacie graficznej pod redakcją kol. Wiesława Michalskiego.
Co roku ukazuje się Biuletyn Informacyjny Koła TP S.A. redagowany przez kol. Bogusława Strzelca, a poświęcony Światowemu Dniu Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego.
Na WZDO w dniu 16 marca 2002 r. zostają wybrane nowe władze Oddziału, a prezesem zostaje ponownie kol. inż. Lech Nowosad i pełnił tę funkcję do marca 2006 r.
Działalność w tym okresie to kontynuacja poprzednich lat działalności Oddziału, oraz podejmowanie nowych wyzwań.
Z inicjatywy kol Marka Grzywacza, Zarząd Oddziału Radomskiego rozpoczyna starania o budowę własnej małej elektrowni wodnej na zbiorniku wodnym w Koszorowie koło Chlewisk. Uroczyste uruchomienie i otwarcie oraz włączenie do systemu elektroenergetycznego nastąpiło 07 grudnia 2006 r.

Wiele wysiłku i starań aby elektrownia powstała włożył kol. Lech Nowosad, a budowę nadzorował kol. Lech Dziewierz.

W dniu 15 listopada 2005 r. Odział otrzymał Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z PN-EN ISO 9001: 2001. Pełnomocnikiem Zarządu Oddziału ds. Systemu Zarządzania Jakością był kol. Bogusław Strzelec.
Zostaliśmy również zarejestrowani w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie jako instytucja szkoleniowa.
Rok 2006 był rokiem trudnym i pracowitym, to okres kampanii wyborczej w Oddziale i na szczeblu Centralnym jak również przypadające uroczystości 85-lecia Oddziału.
Na następną kadencję 2006–2010 prezesem Oddziału został kol. mgr inż. Jacek Szydłowski dyr. Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu który pełni tę funkcję do chwili obecnej.
Uroczyste obchody 85 – lecia Oddziału dały okazję do podziękowań koleżankom i kolegom za wspaniałą  współpracę oraz pochwalenie się sukcesami. W dalszym ciągu kontynuowano wypracowane i sprawdzone formy działalności w Oddziale. Podstawę działalności Oddziału stanowiły: kursy dokształcające, ustawiczne szkolenia, egzaminy na Grupy Kwalifikacyjne, seminaria i konferencje, konkursy na najlepsze prace dyplomowe, działalność integracyjno-kulturalna, oraz wycieczki naukowo-techniczne, krajowe i zagraniczne. Poprzez te działania popularyzujemy wiedzę, kulturę techniczną i ekologiczną oraz etykę zawodową. Bardzo cieszy szybkie odbudowanie stanu liczebnego Oddziału. Dzieje się tak przy dużym zaangażowaniu Prezesów Kół. Tu wyróżnić należy kol. Henryka Niezgodę z Koła RZE Zwoleń, kol. Andrzeja Zbroszczyka – Koło przy KWP oraz sekretarza Oddziału kol. Bogusława Strzelca. Dobrze układa się współpraca z Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Wspólnie organizujemy szkolenia branżowe dla wszystkich elektryków tych zrzeszonych i nie zrzeszonych w Izbie. Przedstawiciele Zarządu Oddziału są delegatami do Radomskiej Rady FSNT NOT, tak jak kol. Marek Grzywacz – w latach 2005-2009 Przewodniczący Radomskiej Rady FSNT NOT, obecnie od 2009 r. wiceprzewodniczący, członek Rady Krajowej NOT, kol. Joanna Perkuszewska – członek Rady od 1 lipca 2011 r. Dyrektor Biura NOT w Radomiu, oraz kol. Jacek Szydłowski jest jednocześnie członkiem Kapituły Notowskiej Nagrody „Radomski Laur Techniki” i kol. Bogusław Strzelec – członek. Dobrze układa się współpraca z Politechniką Radomską Wydziałem Transportu i Elektrotechniki gdzie istnieje i działa koło SEP pracowników pod przewodnictwem Pani Dziekan dr hab. inż. Elżbiety Szychty prof. zw. Politechniki Radomskiej, a patronuje nam J.M. Rektor PR prof. dr hab. inż. Mirosław Luft. W roku 2007 OR SEP oraz koła pracownicze i studenckie Politechniki Radomskiej były organizatorami posiedzenia Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów oraz Studenckiej Rady Koordynacyjnej. X Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka w 2008 r. również były dużą imprezą zorganizowaną w auli głównej Politechniki Radomskiej.
Do sukcesu X ODME przyczynili się kol. mgr inż. Joanna Perkuszewska, kol. dr hab.inż.Dionizy Saniawa prof. PR. Organizacyjnie imprezę poprowadził kol. Jarosław Rybski wraz z kolegami z Koła Studenckiego. Duży wkład wnieśli pracownicy Politechniki Radomskiej. Dużym przedsięwzięciem było zorganizowanie wspólnie z Polskim Towarzystwem Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej 13 pażdziernika 2009 r. pod patronatem Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk Międzynarodowego Seminarium poświęconego pamięci prof. Włodzimierza Krukowskiego radomianina, uczonego, pioniera polskiej metrologii elektrycznej.
Kadencję 2006-2010 kończymy 470 członkami w 16 Kołach i 4 członkami wspierającymi: PSE Wschód S.A., ZEORK Skarżysko Kamienna S.A. (obecnie PGE dystrybucja Oddział w Skarżysku Kamiena), Elektrownia Kozienice S.A., TRANS-ENERGO S.A. Wspiera nas również Urząd Dozoru Technicznego i liczymy w przyszłości na bliższą merytoryczną współpracę. W dniu 13 marca 2010 r. Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Radomskiego wybrało na 43 kadencję (2010-2014) prezesa Oddziału i 14 osobowy Zarząd.
Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie:
Zarząd
– Prezes Zarządu - kol. Jacek Szydłowski,
– Wiceprezes ds. Działalności Statutowej - kol. Joanna Perkuszewska,
– Wiceprezes ds. Działalności Gospodarczej - kol. Wiesław Michalski,
– Wiceprezes ds. Naukowo-Technicznych - kol. Dionizy Saniawa,
– Skarbnik - kol. Marek Grzywacz,
– Sekretarz - kol. Bogusław Strzelec,
– Przewodniczący Komisji Historycznej - kol. Stanisław Bajson,
– Przewodniczący Komisji Odznaczeń i Wyróżnień - kol. Grzegorz Makarski,
– Przewodniczący Komisji Socjalno–Bytowej - kol. Jerzy Cholewiński,
– Przewodniczący Sekcji Automatyki i Pomiarów - kol. Stanisław Mrugalski,
– Przewodniczący Sekcji Naukowej Energetyka - kol. Andrzej Rabiniak,
– Członkowie Zarządu odpowiedzialni za organizowanie kół SEP w kilku Rejonowych Zakładach Energetycznych: kol. Henryk Niezgoda, kol. Wojciech Jaroszek, kol. Mirosław Szcześniak.
– Przedstawiciel ZO w radzie młodzieży i studentów kół – kol. Jerzy Wojciechowski.

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący kol. Jan Sawicki
kol. Janusz Alot
kol. Barbara Nosarzewska
kol. Adam Nowak
Pracownicy biura
Kierownik CSiR - kol. Janusz Alot
Sekretariat - kol. Barbara Cholewińska
kol. Adriana Senator
Gł. Księgowa - kol. Ewa Sowa


Wykaz członków Oddziału Radomskiego pełniących funkcje we władzach centralnych SEP wg. stanu na 31.12.2010 r.

1. Zarząd Główny - Grzywacz Marek członek
2. Rada Prezesów  - Szydłowski Jacek członek
3. Główna Komisja Rewizyjna - Alot Janusz członek
4. Centralna Komisja Organizacyjna - Grzywacz Marek przewodniczący
5. Centralna Komisja Finansowa i Działalności Gospodarczej - Nowosad Lech członek
6. Centralana Komisja Młodzieży i Studentów - Saniawa Dionizy członek
7. Centralna Komisja Szkolnictwa Elektrycznego - Szydłowski Jacek członek
8. Centralna Komisja Norm i Przepisów Elektrycznych - Cholewiński Jerzy członek
9. Centralna Komisja Odznaczeń i Wyróznień 0 Makarski Grzegorz członek
10. Komitet ds. Jakości i Energii Elektrycznej - Olczykowski Zbigniew członek
11. Komitet Automatyki Elektroenergetycznej - Stanik Tadeusz członek
12. Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych - Bajson Stanisław, Michalski Wieslaw członek
13. Centralna Komisja Historyczna - Michalski Wiesław członek

Z ostatniej chwili – najważniejsze wydarzenia w 2011 r.
20.01 – Zarząd Główny SEP nadał Oddziałowi Radomskiemu imię prof. Włodzimierza Krukowskiego
08.04 – Coroczna Akcja Honorowego oddawania krwi zorganizowana przez koło przy RZE Zwoleń
20.04 – Zarząd Główny SEP zatwierdził wzór ogólnopolskiego medalu im. prof. Włodzimierza Krukowskiego oraz regulaminu przyznawania tego medalu (medal ten został ustanowiony przez XXXV WZD SEP w Katowicach w dniach 25-26.06.2010 r. na wniosek Zarządu Oddziału Radomskiego)
20.06 – Na wniosek Oddziału Radomskiego Rada Miasta Radomia podjęła uchwałę Nr 151/2011 o nadaniu ulicy dojazdowej do budynku NOT nazwy prof. Włodzimierza Krukowskiego.
1-3.07 – Udział delegacji Zarządu OR w uroczystościach odsłonięcia pomnika ku czci pomordowanych przez gestapo polskich profesorów wyższych uczelni lwowskich, w tym urodzonego w Radomiu prof. Włodzimierza Krukowskiego.

Ze względu na dobrą kondycję finansową Oddziału mogliśmy realizować nowe zamierzenia dla dobra członków i spokojnie patrzeć w przyszłość.
90 lat działalności Radomskiego Oddziału SEP, to tysiące godzin bezinteresownej i ofiarnej pracy elektryków różnych specjalności na rzecz rozwoju Kielecczyzny, Ziemi Radomskiej i kraju, w każdych warunkach społecznych i sytuacjach.
Jednakże większość społecznych działaczy Stowarzyszenia pracowało nie dla rozgłosu czy osobistych korzyści, ale z wewnętrznej potrzeby maksymalnego wykorzystania swoich umiejętności, wiedzy, doświadczenia i czasu dla ogólnego dobra społeczeństwa, regionu i kraju.
Nawet ten nie doskonały przegląd 90 – letniej społecznej działalności Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Radomiu obrazuje i uzasadnia sens pracy społecznej kolejnych pokoleń elektryków w szeregach Stowarzyszenia, którego rozwój jest największym zadośćuczynieniem dla uczestników pierwszego Zjazdu Organizacyjnego SEP w czerwcu 1919 r.
W rok 2011 weszliśmy nie tylko z radością i zadowoleniem ale również z zadumą nad tym czego dokonaliśmy i nad tym co nas czeka w przyszłości, więc wznieśmy toast za optymizm w naszych działaniach społecznych i zawodowych by nasze działania w elektrotechnice nie odstawały od osiągnięć światowych, a nawet je przewyższały.
To umożliwią nam – nasza wrodzona narodowa inteligencja, zapał, ambicja i upór.
I za to nam wszystkim chwała !
Tak trzymać !


Opracował
Wiesław Michalski