2022-05-11

Walne Zgromadzenie Oddziału Radomskiego SEP

WZO odbyło się 04.06.2022 r. w auli Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu, ul. Pułaskiego 6/10 podczas którego wybrano nowe władze.

Relacja wkrótce

Walne Zgromadzenie

Oddziału Radomskiego SEP

          Na podstawie Statutu Stowarzyszenia Elektryków Polskich 28 ust. 1 i ust. 2 Zarząd Oddziału Radomskiego SEP zaprosił delegstów, członków honorowych i gości na Walne Zgromadzenie Oddziału Radomskiego SEP, które odbyło się dnia 04 czerwca 2022 roku (sobota) w Sali Konferencyjnej Instytutu Technologii Eksploatacji — Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu, ul. Pułaskiego 6/10.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie WZO, przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza obrad.
 3. Wręczenie odznaczeń honorowych i wyróżnień.
 4. Uchwalenie regulaminu obrad
 5. Wybór komisji:  -mandatowo — wyborczej, - uchwał i wniosków.
 6. Sprawozdania:
  • Komisji Mandatowo — Wyborczej.
  • Zarządu Oddziału.
  • Komisji Rewizyjnej Oddziału.
  • Sądu Koleżeńskiego Oddziału.
 7. Wystąpienia zaproszonych gości.
 8. Dyskusja
 9. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 10. Zgłaszanie kandydatów do władz i organów OR, KRO, SKO, delegatów na WZD 
 11. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 12. Wybór prezesa Zarządu Oddziału.
 13. wybory:
  • Zarządu Oddziału,
  • Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  • Sądu Koleżeńskiego Oddziału.
 14. Wybory delegatów na 40 WZD w Bydgoszczy.
 15. Ogłoszenie wyników wyborów przez komisję skrutacyjną.
 16. Przyjęcie uchwał i wniosków.
 17. Zakończenie obrad.